لیست برندگان فستیوال شگفتی های گلشن

برندگان دوره هشتاد و چهارم از تاریخ 1400/04/16 تا تاریخ 1400/04/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مریم کریمی
ورامین ۰۹۱۰XXXX۶۸ ۳۳۰۰۳۷۱۳۸۱۳ سرویس چایخوری و میوه خوری
۲
حمیدرضا فرضی
تهران ۰۹۳۷XXXX۹۵ ۸۸۰۰۳۵۴۰۲۹ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳
حمیدرا فرضی
تهران ۰۹۳۷XXXX۹۵ ۸۸۰۰۳۵۴۰۲۹ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴
نعمت خیره گش
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۲۹ ۵۵۰۸۷۶۸۱۱۴۸ پنکه
۵
فرشید جلیلیان
اسلام آباد ۰۹۱۰XXXX۲۱ ۶۶۰۰۰۲۹۴۳۱۸ پنکه
۶
اعظم دلیجانی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۹۹ ۴۴۰۴۳۴۰۴۶۱۲ پنکه
۷
مریم رشید
سبزوار ۰۹۱۵XXXX۴۶ ۸۸۰۰۳۳۰۵۰۴۹ پنکه
۸
علی شفیعی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۲ ۴۴۰۴۲۳۳۲۰۳۹ جاروبرقی
۹
بهنام نوری
بهار ۰۹۱۸XXXX۲۳ ۴۴۰۴۱۸۶۶۲۷۳ جاروبرقی
۱۰
مریم عمرانی
تربت حیدریه ۰۹۹۲XXXX۶۴ ۷۴۲۷۹۷۳۰۷۴۲ جاروبرقی
۱۱
حبیب افروز
اهواز ۰۹۱۶XXXX۵۷ ۲۲۰۴۴۳۸۲۰۲۰ جاروبرقی
۱۲
فیروزه خدمتی
شیراز ۰۹۱۶XXXX۵۳ ۴۴۰۳۸۶۲۲۳۶۱ پنکه
۱۳
ناصر حسینی
مهریز ۰۹۰۳XXXX۵۷ ۴۴۰۴۲۳۰۹۱۳۷ پنکه
۱۴
درنا کریمی
شیراز ۰۹۰۲XXXX۸۳ ۴۴۰۴۰۱۴۶۵۵۴ پنکه
۱۵
محمد خلج
بویین زهرا ۰۹۱۲XXXX۴۲ ۴۴۰۴۳۰۵۵۷۸۵ پنکه
۱۶
علیرضا خزایی
نهاوند ۰۹۳۷XXXX۹۴ ۵۵۰۸۶۱۹۰۰۷۱ پنکه
۱۷
زیبا منصوری
پیش قلعه ۰۹۰۲XXXX۹۲ ۵۵۰۸۵۳۲۲۰۳۰ پنکه
۱۸
زهرا اکبری
فاروج ۰۹۳۹XXXX۸۹ ۴۴۰۳۹۵۶۹۷۶۴ پنکه
۱۹
علی وفایی
مشهد ۰۹۳۶XXXX۱۵ ۸۸۰۰۳۵۱۳۹۸۹ پنکه
۲۰
یونس محمدپور
نورآباد ۰۹۱۶XXXX۱۱ ۶۶۰۰۱۵۷۵۰۱۲ پنکه
۲۱
میترا زردوئی
کرمانشاه ۰۹۳۰XXXX۷۳ ۴۴۰۴۱۸۷۵۰۶۲ آسیاب
۲۲
مسعود چوپان پور
گرگان ۰۹۱۱XXXX۶۲ ۴۴۰۴۱۶۶۰۳۵۹ آسیاب
۲۳
علی اصغر رمضانی
فریمان ۰۹۱۵XXXX۶۸ ۴۴۶۴۱۴۱۱۵۷۱ آسیاب
۲۴
سید علی اکبر حسینی
بابل ۰۹۱۱XXXX۵۳ ۹۹۰۹۷۹۰۱۰۲۹ آسیاب
۲۵
اعظم رزمی
بیرجند ۰۹۹۲XXXX۱۰ ۴۴۰۳۹۳۵۶۴۱۸ آسیاب
۲۶
پریسا سعادتی
زنجان ۰۹۱۰XXXX۵۹ ۹۹۰۹۸۳۷۱۴۱۳ آسیاب
۲۷
آرش مرادپور
کرمانشاه ۰۹۳۷XXXX۶۲ ۸۸۰۰۲۰۷۷۴۰۰ آب مرکبات گیری
۲۸
یوسف حقانی
کرمانشاه ۰۹۰۲XXXX۳۴ ۵۵۰۸۷۵۲۰۰۷۹ آب مرکبات گیری
۲۹
جواد حسنی دارستانی
بم ۰۹۱۳XXXX۷۵ ۴۴۰۳۸۳۱۹۳۶۶ آب مرکبات گیری
۳۰
علیرضا محمودی
یزد ۰۹۱۳XXXX۰۳ ۵۵۰۸۶۸۰۴۵۲۲ آب مرکبات گیری
۳۱
صادق رشیدی
مشهد ۰۹۹۳XXXX۹۲ ۴۴۰۴۱۲۴۹۶۸۲ آب مرکبات گیری
۳۲
حسن کلاته
تهران ۰۹۳۵XXXX۸۹ ۳۳۰۰۳۵۹۴۵۱۰ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۳
فاطمه مولایی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۷ ۵۵۰۸۷۶۶۷۸۴۷ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۴
محمود شمشیری
تهران ۰۹۳۵XXXX۳۲ ۴۴۰۴۰۰۴۷۷۲۵ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۵
مریم بشر دوست
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۷ ۴۴۰۴۳۳۹۲۶۰۷ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۶
بهنام افشار
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۸ ۳۳۰۰۳۷۴۹۳۶۴ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۷
مهدی فتح آبادی
تهران ۰۹۰۳XXXX۸۸ ۳۳۰۰۳۵۵۱۳۴۹ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۸
مریم قاسمی
تهران ۰۹۳۵XXXX۳۷ ۵۵۰۰۶۷۷۸۰۰۳ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۹
رحیم احمدزاده
کرج ۰۹۹۳XXXX۱۵ ۴۴۰۸۹۷۸۶۷۴ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۰
فاطمه کرمی
تهران ۰۹۹۱XXXX۰۱ ۴۴۰۴۳۰۴۷۵۹۶ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۱
فاطمه بهشتی
تهران ۰۹۰۳XXXX۳۴ ۴۴۰۴۲۸۹۳۶۶۰ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۲
مهدی نیک چی
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۵ ۵۵۰۸۸۰۰۵۵۰۴ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۳
مریم بختیاری
کرج ۰۹۱۹XXXX۸۹ ۳۳۰۰۳۳۷۱۵۷۲ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۴
احمد عزیزی
تهران ۰۹۹۱XXXX۸۵ ۳۳۰۰۲۹۳۱۹۰۳ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۵
حسن ریحانی
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۵ ۹۹۰۰۰۱۱۴۷۰۸ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۶
زهرا نورمحمدی
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۷ ۸۸۰۰۱۶۳۹۶۰۶ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۷
هانیه نصرالهی
تهران ۰۹۳۷XXXX۴۸ ۳۳۰۰۳۳۹۲۴۳۳ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۸
به آئین فرج الهی
تهران ۰۹۳۶XXXX۹۹ ۴۴۰۴۰۴۸۱۲۹۹ سرویس چایخوری
۴۹
اسماعیل ریسمانی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۳۸ ۳۳۰۰۳۳۱۶۷۴ ست چرم دو تیکه
۵۰
ابراهیم شامی
درگز ۰۹۳۷XXXX۵۸ ۴۴۰۴۰۷۱۵۰۶۴ ست چرم دو تیکه
۵۱
مجید سلطانی
شاهدیه ۰۹۱۳XXXX۳۷ ۶۸۰۰۱۲۶۰۴۸۴ ست چرم دو تیکه
۵۲
محمدرضا رحمانی
تاکستان ۰۹۹۰XXXX۳۹ ۴۴۰۴۲۴۹۲۰۲۲ ست چرم دو تیکه
۵۳
زهرا احمدی
--- ۰۹۹۳XXXX۱۹ ۴۴۰۴۲۹۵۱۱۱۸ ست چرم دو تیکه
۵۴
امیر احمدی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۹۳ ۳۳۰۰۳۱۶۴۴۷۴ ست چرم دو تیکه
۵۵
محمدرضا رنجبر
یزد ۰۹۰۴XXXX۴۷ ۸۸۰۰۲۰۷۱۳۶۳ ست چرم دو تیکه
۵۶
عبدالمجید سیدزاده
سراوان ۰۹۱۵XXXX۰۹ ۳۳۰۰۳۲۸۹۶۲۸ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۵۷
صغری پودینه
زابل ۰۹۱۵XXXX۴۶ ۹۹۰۹۸۰۶۹۰۹۷ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۵۸
علی خیرخواه
سیریک ۰۹۱۷XXXX۴۲ ۳۳۰۰۲۹۸۲۲۰۰ سرویس غذاخوری و بلور
۵۹
امیرعلی راژ
--- ۰۹۱۷XXXX۶۸ ۹۹۰۹۷۷۵۰۴۱۴ سرویس غذاخوری و بلور
برندگان دوره هشتاد و سه از تاریخ 1400/04/01 تا تاریخ 1400/04/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
امیرحسین ندری
الشتر ۰۹۹۲XXXX۴۹ ۴۴۰۳۶۱۳۳۵۵۲ جاروبرقی
۲
هدایت رزم جو
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۹۰ ۶۶۰۲۴۶۰۴۵۸۸ جاروبرقی
۳
حسن رمضانی
قم ۰۹۳۸XXXX۳۲ ۵۵۰۸۷۹۹۸۷۸۰ پنکه
۴
محمدرضا شاهی صدرآبادی
یزد ۰۹۳۰XXXX۲۳ ۵۵۰۸۶۹۹۷۳۵۳ پنکه
۵
سعید سلطانی
گنبد کاووس ۰۹۱۱XXXX۵۳ ۲۲۰۴۴۳۲۵۳۲۴ پنکه
۶
فرشته صباغ کردی
ملایر ۰۹۹۳XXXX۱۷ ۴۴۰۳۹۸۲۸۳۱۷ پنکه
۷
رقیه جعفر پور
خورموج ۰۹۳۹XXXX۹۵ ۸۸۰۰۰۶۵۲۶۷۰ پنکه
۸
مریم کریمی
زنجان ۰۹۳۳XXXX۶۴ ۲۲۰۴۴۴۶۱۹۸۲ پنکه
۹
فاطمه امینی
کوهپایه ۰۹۹۱XXXX۸۰ ۴۴۰۴۲۱۹۵۵۵۷ پنکه
۱۰
ملیحه سالاری
تربت حیدریه ۰۹۱۵XXXX۹۵ ۴۴۰۴۰۸۱۶۳۰۷ پنکه
۱۱
فاطمه حسینی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۲۸ ۴۴۰۴۲۴۲۹۵۰۱ پنکه
۱۲
امیر انبائی فریمانی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۶۲ ۴۴۰۴۶۸۹۲۱۸۳ پنکه
۱۳
ستاره قاصد یوسف
--- ۰۹۳۳XXXX۹۹ ۵۵۰۸۷۷۱۳۳۸۵ پنکه
۱۴
.....
--- ۰۹۳۶XXXX۴۶ ۴۴۰۴۲۳۰۹۳۸۶ پنکه
۱۵
سجاد دارایی
فیروزان ۰۹۱۸XXXX۴۵ ۵۵۰۸۶۱۸۷۰۰۶ سرویس 18پارچه
۱۶
علی ملکان
آبیک ۰۹۳۶XXXX۶۷ ۴۴۰۴۱۴۷۳۰۱۰ آسیاب
۱۷
علی اکبر نظری
مشهد ۰۹۳۹XXXX۷۲ ۳۳۰۰۳۳۴۱۳۸۳ آسیاب
۱۸
سید علی موسوی
--- ۰۹۱۵XXXX۹۳ ۴۴۰۳۹۰۴۳۱۹۹ آسیاب
۱۹
مرضیه سیفی
همدان ۰۹۱۸XXXX۹۶ ۳۳۰۰۳۳۱۷۵۶۵ آسیاب
۲۰
حجت سلطانی
شاهدیه ۰۹۱۳XXXX۷۸ ۸۸۰۰۲۱۳۷۱۷ آسیاب
۲۱
ویس مراد قدمی
قصرشیرین ۰۹۱۸XXXX۲۷ ۴۴۰۴۲۳۱۹۸۰۹ آب مرکبات گیری
۲۲
فاطمه امامی
یزد ۰۹۳۳XXXX۲۳ ۵۵۰۸۶۷۹۷۲۹۷ آب مرکبات گیری
۲۳
مرضیه ایزانلو
مشهد ۰۹۰۵XXXX۷۲ ۲۲۰۴۵۱۹۱۸۴۸ آب مرکبات گیری
۲۴
حسن دره زرشکی
یزد ۰۹۱۴XXXX۴۵ ۲۲۰۴۵۵۴۶۸۶۸ آب مرکبات گیری
۲۵
امین شیر افکن
شیروان ۰۹۳۶XXXX۷۸ ۳۳۰۰۲۹۹۱۲۱۸ آب مرکبات گیری
۲۶
محمدعسکری
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۰ ۸۸۰۰۲۶۶۵۴۱۳ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۲۷
لیلا غیور
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۴ ۳۳۰۰۳۱۴۰۳۲۳ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۲۸
رویا رفیعی
اسلامشهر ۰۹۱۱XXXX۴۸ ۳۳۰۰۳۴۶۹۸۹۱ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۲۹
محمدرضا نریمانی
کرج ۰۹۳۶XXXX۴۰ ۲۲۰۴۶۲۵۳۳۸۵ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۰
سعید گودرزی
تهران ۰۹۱۹XXXX۷۵ ۵۵۰۸۳۴۱۲۵۴۷ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۱
فاطمه کوپال
تهران ۰۹۰۵XXXX۴۸ ۴۴۰۴۱۹۵۶۷۸۸ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۲
محمد نیک آئین
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۲ ۳۳۰۰۳۳۵۸۶۹۶ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۳
زهره ورزنده
--- ۰۹۳۵XXXX۳۳ ۴۴۰۴۳۰۴۴۷۷۹ ست چرمی دو تیکه
۳۴
کوثر افروز
اهواز ۰۹۰۳XXXX۹۶ ۲۲۰۴۴۴۶۴۴۴۴ ست چرمی دو تیکه
۳۵
امیرمحمد آقاخانی
پلدختر ۰۹۱۶XXXX۵۹ ۹۹۰۰۹۴۴۵۷۱۵ ست چرمی دو تیکه
۳۶
نجمه دهقان
یزد ۰۹۱۳XXXX۹۰ ۸۸۰۰۲۱۳۲۷۷۳ ست چرمی دو تیکه
۳۷
عباس سیاهی
هویزه ۰۹۱۶XXXX۳۹ ۲۲۰۴۴۳۶۸۱۰۳ ست چرمی دو تیکه
۳۸
رحمان رهجو
کوهبنان ۰۹۱۳XXXX۳۶ ۴۴۰۴۰۷۴۶۸۵۴ ست چرمی دو تیکه
۳۹
محمدشاه ملکی
سنقر ۰۹۹۳XXXX۰۸ ۳۳۰۰۳۲۶۵۲۶ ست چرمی دو تیکه
۴۰
فرشید غفاری
خرمدره ۰۹۱۹XXXX۲۵ ۳۳۰۰۳۲۶۱۱۱۵ ست چرمی دو تیکه
۴۱
الهه سهمناک
مشهد ۰۹۳۶XXXX۹۱ ۴۴۰۴۲۸۸۰۱۴۷ ست چرمی دو تیکه
۴۲
شعیب ارشادی
کرمانشاه ۰۹۹۴XXXX۹۵ ۴۴۰۴۲۶۶۰۲۱۱ ست چرمی دو تیکه
۴۳
کریم تاری نصب
اصفهان ۰۹۹۱XXXX۱۸ ۹۹۰۹۸۰۷۷۹۷۶ ست چرمی دو تیکه
۴۴
محمدحسین باخدای
یزد ۰۹۲۲XXXX۶۴ ۵۵۰۸۷۰۸۵۰۴۴ ست چرمی دو تیکه
۴۵
خدیجه تربتی
سرخس ۰۹۰۳XXXX۹۴ ۴۴۰۴۰۸۰۸۶۱۴ ست چرمی دو تیکه
۴۶
نجفعلی مولایی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۶۳ ۴۴۰۴۰۲۵۹۹۶۱ ست چرمی دو تیکه
۴۷
ابوالحسن بهرام زهی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۷۶ ۴۴۰۴۰۸۲۴۹۱۰ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۴۸
شاکر دهواری
سراوان ۰۹۱۵XXXX۱۷ ۴۴۰۴۱۰۳۱۵۴۴ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۴۹
فاطمه جهاندیده
سراوان ۰۹۱۵XXXX۸۹ ۴۴۰۴۷۹۹۸۵۰ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۵۰
سیدفخر الدین موسوی
بندرلنگه ۰۹۱۷XXXX۲۷ ۲۲۰۴۳۹۹۳۶۴۵ سرویس 18پارچه
۵۱
مهدیه صیادی
بندر عباس ۰۹۳۰XXXX۰۶ ۲۲۰۴۴۲۳۲۵۰۷ هیتر
۵۲
محسن قاسمی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۹۲ ۹۹۰۹۷۸۰۹۳۵۷ هیتر
۵۳
مهدی جمعه پور
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۵۰ ۸۸۰۰۲۵۱۹۲۱۶ سرویس غذاخوری و بلور
برندگان دوره هشتاد و دو از تاریخ 1400/03/16 تا تاریخ 1400/03/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
00000
--- ۰۹۱۸XXXX۰۳ ۲۲۰۴۵۹۶۵۳۶۲ جاروبرقی
۲
ثریا حاتمی
--- ۰۹۱۸XXXX۲۷ ۴۴۰۴۲۲۸۷۷۵۰ جاروبرقی
۳
مرتضی بغلائی
--- ۰۹۱۶XXXX۳۹ ۴۴۰۳۹۹۱۴۰۸۹ پنکه
۴
لیلا یوسفی
بروجرد ۰۹۰۲XXXX۳۲ ۴۴۰۴۲۲۶۳۹۰۰ پنکه
۵
مصطفی خمسه
الوند ۰۹۱۹XXXX۲۵ ۴۴۰۴۲۱۰۵۷۴۰ پنکه
۶
طاهره روز بخش
فردوس ۰۹۳۵XXXX۳۶ ۴۴۰۴۰۱۰۷۸۸۲ پنکه
۷
زهره صداقتی
تیتکانلو ۰۹۰۲XXXX۵۷ ۳۳۰۰۲۷۵۹۳۶۵ پنکه
۸
مسعود شاکری
گرگان ۰۹۲۲XXXX۲۴ ۴۴۰۴۲۵۲۳۲۸۴ پنکه
۹
عرشیا گودرزی
بروجرد ۰۹۳۸XXXX۳۹ ۴۴۰۴۲۲۲۴۳۸۲ پنکه
۱۰
معصومه اسکندری
اراک ۰۹۹۲XXXX۵۴ ۴۴۰۴۰۹۰۶۰۰۴ پنکه
۱۱
نصراله سهیلی
گراش ۰۹۱۷XXXX۰۹ ۴۴۰۴۱۹۱۴۵۲۷ پنکه
۱۲
امیرحسین عبدالهی
فریمان ۰۹۱۵XXXX۵۱ ۴۴۰۴۰۸۹۱۷۷۵ پنکه
۱۳
بهروز حبیبی
کرمان ۰۹۱۹XXXX۹۹ ۴۴۰۴۰۹۵۱۸۱۴ پنکه
۱۴
میثم اعیان
یزد ۰۹۱۳XXXX۹۰ ۴۴۰۴۰۸۵۳۷۳۱ پنکه
۱۵
مصطفی احمدیان
بم ۰۹۱۳XXXX۴۱ ۳۳۰۰۳۲۹۹۴۱۱ ست ظروف میناکاری
۱۶
محمد آل رضا
مشهد ۰۹۱۵XXXX۶۵ ۳۳۰۰۳۱۹۲۶۶۹۳ ست ظروف میناکاری
۱۷
محمد بیکی خبری
یزد ۰۹۲۱XXXX۶۴ ۲۲۰۴۵۰۳۸۳۱۶ آسیاب
۱۸
فرامرز جامعی
شاهرود ۰۹۳۹XXXX۸۳ ۶۶۰۰۱۵۸۲۱۰۴ آسیاب
۱۹
ناصر حبیب الهی
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۵۸ ۴۴۰۳۸۲۸۸۰۰ آسیاب
۲۰
زهرا شیخ ویسی
گرگان ۰۹۱۱XXXX۳۸ ۲۲۰۴۴۳۱۱۲۸۳ آسیاب
۲۱
علی افروز
اهواز ۰۹۰۲XXXX۲۲ ۲۲۰۴۴۹۹۵۲۹۶ آب مرکبات گیری
۲۲
محبوبه پور ابراهیمی
یزد ۰۹۱۳XXXX۹۰ ۴۴۰۴۶۸۶۷۰۱۸ آب مرکبات گیری
۲۳
محسن غلامی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۸۱ ۴۴۰۴۶۸۹۶۲۵۰ آب مرکبات گیری
۲۴
زهرا گللی زاده
خورموج ۰۹۱۷XXXX۷۴ ۲۲۰۴۳۸۸۸۶۱۹ آب مرکبات گیری
۲۵
نعمت اله رضایی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۴۳ ۵۵۰۸۵۵۷۰۹۰۱ ست چرمی سه تیکه
۲۶
اکبر دولتی
قم ۰۹۱۲XXXX۵۳ ۴۴۰۴۰۷۲۴۸۸۹ هیتر
۲۷
امید طاهرخانی
قزوین ۰۹۱۹XXXX۰۴ ۴۴۰۴۱۹۳۷۹۳۰ واسو
۲۸
مرتضی زوری
تهران ۰۹۳۸XXXX۱۸ ۳۳۰۰۳۴۶۴۶۳۲ سرویس چایخوری و فلاسک
۲۹
زهرا نوروزی
پاکدشت ۰۹۰۲XXXX۸۳ ۳۳۰۰۳۵۴۹۲۸۲ سرویس چایخوری و فلاسک
۳۰
مصطفی محمودی
تهران ۰۹۳۸XXXX۴۷ ۸۸۰۰۲۳۹۳۱۱۳ سرویس چایخوری و فلاسک
۳۱
محمدباقر عزتی
تهران ۰۹۳۷XXXX۷۵ ۴۴۰۴۰۲۲۱۴۳۲ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۲
ربابه دهقان
تهران ۰۹۹۰XXXX۸۵ ۵۵۰۸۶۹۶۶۹۴۰ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۳
لیلا مولایی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۴ ۸۸۰۰۲۹۸۴۸۰۷ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۴
مینا برزویی
تهران ۰۹۳۷XXXX۳۰ ۸۸۰۰۲۸۳۰۵۶۴ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۵
میلاد کاظمی
تهران ۰۹۱۳XXXX۵۵ ۴۴۰۴۲۰۳۹۰۶۸ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۶
سامان زارع
شیراز ۰۹۱۰XXXX۳۶ ۳۳۰۰۲۹۴۶۴۲۸ سرویس چایخوری و بلور
۳۷
امیرحسین زمانی
فیروزآباد ۰۹۰۳XXXX۵۲ ۴۴۰۴۰۳۳۳۹۶۶۵ ست چرمی دو تیکه
۳۸
عزیز هاشمی
اهواز ۰۹۰۱XXXX۶۵ ۵۵۰۸۷۷۵۵۳۴۵ ست چرمی دو تیکه
۳۹
مهناز اکبری
ارومیه ۰۹۱۴XXXX۰۴ ۴۴۰۴۱۶۲۳۰۷۸ ست چرمی دو تیکه
۴۰
پریسا پاهنگ
--- ۰۹۱۵XXXX۱۵ ۴۴۰۴۰۷۸۰۹۷۸ سرویس 18پارچه
۴۱
امید سرگلزایی
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۵۵ ۴۴۰۴۰۷۸۲۳۱۴ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۴۲
عبدالکریم بلوچ زهی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۸۰ ۴۴۰۴۱۱۶۰۱۵۹ سرویس غذاخوری و بلور
۴۳
رضا آگاهی
--- ۰۹۱۵XXXX۷۶ ۴۴۰۴۰۷۷۹۸۹۳ سرویس غذاخوری و بلور
۴۴
علی جهانی
میناب ۰۹۱۷XXXX۵۱ ۹۹۰۰۹۵۲۲۳۰۷ سرویس غذاخوری و بلور
۴۵
فرزانه محمدی
اصفهان ۰۹۱۶XXXX۸۴ ۳۳۰۰۳۳۷۹۹۴۷ ست چرمی دو تیکه
۴۶
مژگان بیکی
یزد ۰۹۲۲XXXX۰۸ ۴۴۰۳۸۰۲۹۱۱۸ ست چرمی دو تیکه
۴۷
نازنین فیوج
--- ۰۹۹۲XXXX۴۹ ۳۳۰۰۳۳۱۳۶۶۳ سرویس 18پارچه
برندگان دوره هشتاد و یک از تاریخ 1400/03/01 تا تاریخ 1400/03/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
امین سیفی زاده
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۵۷ ۷۷۰۲۵۴۶۰۶۸۳ جاروبرقی
۲
کاظم خسروی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۷۲ ۴۴۰۴۰۷۳۹۰۲۷ جاروبرقی
۳
کامران رضئی گلوشجردی
ملایر ۰۹۱۸XXXX۱۶ ۷۷۰۰۰۰۳۱۰۷۷ پنکه
۴
الهام شریفی
تبریز ۰۹۱۴XXXX۰۰ ۸۸۰۰۲۷۴۸۱۹۹ پنکه
۵
ولی اله هاتفی
همدان ۰۹۱۸XXXX۸۵ ۶۶۰۰۱۲۹۸۹۶۱ پنکه
۶
عباس حدادی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۶۲ ۵۵۰۸۶۷۷۹۶۰۱ پنکه
۷
میلاد بهمنی میانکوهی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۷۱ ۴۴۰۳۹۹۳۶۷۵۰ پنکه
۸
هاله هادی زاده
یزد ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۴۴۰۳۸۰۱۷۵۹۸ پنکه
۹
مسلم نورزهی
کرمان ۰۹۲۱XXXX۰۲ ۵۵۰۸۶۶۸۵۷۱۱ سرخ کن
۱۰
حسن پریدار
کاکی ۰۹۱۷XXXX۲۵ ۳۳۰۰۳۲۰۰۵۴۷ سرخ کن
۱۱
نرگس شیبانی
یزد ۰۹۳۰XXXX۹۲ ۵۵۰۸۶۱۲۶۵۷۴ سرخ کن
۱۲
عبدالرضا وسین
شیراز ۰۹۹۰XXXX۹۰ ۴۴۰۳۷۵۰۹۵۰۲ سرخ کن
۱۳
فاطمه جعفرپور
خورموج ۰۹۱۷XXXX۹۵ ۲۲۰۴۴۳۱۰۸۷۹ سرخ کن
۱۴
فاطمه سلمانی
--- ۰۹۱۷XXXX۶۳ ۹۹۰۰۹۶۴۷۹۵۶ سرخ کن
۱۵
سید نیما میره بیگی
کرمانشاه ۰۹۳۸XXXX۰۵ ۳۳۰۰۳۳۱۱۴۶۱ سرویس 18پارچه
۱۶
زهرا اله یاری کشمرزی
قزوین ۰۹۱۹XXXX۰۶ ۴۴۰۴۱۴۷۸۶۸۹ سرویس 18پارچه
۱۷
عصمت ابوطالبی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۹۱ ۲۲۰۴۵۱۸۸۳۳۴ سرویس 18پارچه
۱۸
سودابه صالح بیگدلی
نورآباد ۰۹۱۷XXXX۳۴ ۴۴۰۴۱۷۴۰۰۴۵ سرویس 18پارچه
۱۹
عباس داوری
دولت آباد ۰۹۱۳XXXX۷۲ ۵۵۰۸۶۷۹۵۳۲۲ سرویس 18پارچه
۲۰
سیما نجفی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۰۱ ۲۲۰۴۵۰۵۱۸۸۳ سرویس 18پارچه
۲۱
افشین پاراج
اصفهان ۰۹۱۴XXXX۲۰ ۴۴۰۳۸۴۱۸۲۲۰ آسیاب
۲۲
آتنا زنگنه
کنگاور ۰۹۱۹XXXX۵۰ ۳۵۰۸۶۶۹۸۹۰۴ آسیاب
۲۳
امید قایمی
تربت حیدریه ۰۹۳۷XXXX۵۷ ۴۴۰۴۰۷۶۳۷۲۹ آسیاب
۲۴
میثم
بروجن ۰۹۱۳XXXX۱۷ ۴۴۰۳۴۳۸۸۸۸۳ مخلوط کن
۲۵
رستم سراج
لالی ۰۹۱۹XXXX۸۴ ۸۹۸۵۰۰۰۰۰۰ آسیاب
۲۶
زینب مرادی
قوچان ۹۹۳۰XXXX۱ ۳۳۰۰۲۹۹۵۸۵۰ آسیاب
۲۷
احمد حاجی قاسم خان
تهران ۰۹۹۱XXXX۵۱ ۲۲۰۴۵۶۱۲۴۶۸ سرویس غذاخوری و بلور
۲۸
زینب پور جعفر
تهران ۰۹۱۹XXXX۵۵ ۳۳۰۰۳۵۵۲۰۶۹ سرویس غذاخوری و بلور
۲۹
لیلا حسنی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۱ ۹۹۰۰۹۴۲۲۸۸۹ سرویس غذاخوری و بلور
۳۰
علیرضا کرمی
تهران ۰۹۳۸XXXX۰۱ ۵۵۰۸۵۹۳۱۵۲۶ سرویس غذاخوری و بلور
۳۱
مهدی شمشیری
تهران ۰۹۳۸XXXX۳۹ ۵۵۰۸۵۹۲۱۱۳۰ سرویس غذاخوری و بلور
۳۲
حمیدرضا ابوالقاسمی
تهران ۰۹۲۱XXXX۴۹ ۲۲۰۴۵۸۹۹۶۰۹ سرویس غذاخوری و بلور
۳۳
صدیقه حقی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۶ ۴۴۰۴۲۳۸۹۶۷۲ سرویس میوه خوری و بلور
۳۴
سهیلا مولایی
تهران ۰۹۹۰XXXX۷۲ ۴۴۰۴۱۶۶۰۶۲۸ سرویس میوه خوری و بلور
۳۵
مرتضی استوار
تهران ۰۹۱۳XXXX۵۵ ۳۳۰۰۳۴۲۵۱۶۷ سرویس میوه خوری و بلور
۳۶
رقیه صفرخانی
تاکستان ۰۹۹۳XXXX۷۳ ۵۵۰۸۷۱۱۰۰۵۰ واسو
۳۷
زهرا نظری
دهلران ۰۹۹۰XXXX۳۲ ۴۴۰۳۹۰۰۴۵۰۱ واسو
۳۸
رضا خیرمندی
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۴ ۸۸۰۰۲۴۷۹۰۲۵ سرویس چایخوری و بلور
۳۹
لیلا گراوند
تهران ۰۹۹۲XXXX۵۳ ۴۴۰۴۰۳۵۳۸۷۸ سرویس چایخوری و بلور
۴۰
زکیه ابراهیمی
تهران ۰۹۲۲XXXX۰۳ ۹۹۰۹۷۹۲۰۱۶۱ سرویس چایخوری و بلور
۴۱
مهری فتاحی
تهران ۰۹۳۸XXXX۷۲ ۴۴۰۳۹۰۴۹۴۳۰ سرویس چایخوری و بلور
۴۲
.....
--- ۰۹۱۴XXXX۸۸ ۴۴۰۴۰۵۵۰۹۲۰ سرویس چایخوری و بلور
۴۳
.....
--- ۰۹۳۹XXXX۳۷ ۹۹۰۹۷۷۲۱۴۸۵ سرویس چایخوری و بلور
۴۴
پارسا بونقی
تهران ۰۹۱۰XXXX۳۱ ۸۸۰۰۲۷۹۲۳۵۹ سرویس چایخوری و بلور
۴۵
سیما چمازی
ساری ۰۹۳۸XXXX۵۴ ۴۴۰۳۴۲۴۱۴۳۳ سرویس چایخوری و بلور
۴۶
امین علیدوستی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۷۵ ۵۵۰۸۷۲۹۹۸۷۳ کیک پز و فلاسک
۴۷
عباس نصرتی
اسلام آبا د غرب ۰۹۱۸XXXX۸۸ ۴۴۰۴۱۷۹۳۱۹۹ ماهی تابه پنج کاره و فلاسک
۴۸
حسن نیرومند
ایرانشهر ۰۹۱۵XXXX۲۹ ۴۴۰۴۰۹۲۵۴۰۹ سرویس 18پارچه
۴۹
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۲۳ ۴۴۰۴۰۸۹۳۵۳۴ سرویس غذاخوری و چایخوری
۵۰
سجاده فولادی
--- ۰۹۱۷XXXX۴۱ ۳۳۰۰۳۲۹۴۸۳۲ سرویس 18پارچه
برندگان دوره هشتاد از تاریخ 1400/02/16 تا تاریخ 1400/02/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
جمشید نورا
گالیکش ۰۹۱۱XXXX۹۵ ۳۳۰۰۲۷۳۳۲۳۸ جاروبرقی
۲
فریده خانی زاده
استهبان ۰۹۱۷XXXX۸۱ ۴۴۰۴۰۴۹۳۶۳۰ جاروبرقی
۳
صادق دست انبویه
شوش ۰۹۱۶XXXX۱۳ ۴۴۰۴۰۹۷۳۴۰۹ پنکه
۴
مهدی زمانی
گرگان ۰۹۳۷XXXX۱۸ ۴۴۰۴۱۵۹۱۰۷ پنکه
۵
سیدجلال حسینی
قزوین ۰۹۱۹XXXX۳۷ ۴۴۰۴۱۳۷۵۷۵۱ پنکه
۶
مسعود هادی
تبریز ۰۹۱۴XXXX۵۷ ۴۴۰۴۰۷۸۶۸۸۹ پنکه
۷
محمدرضا افشاری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۳۷ ۴۴۰۳۹۷۵۶۵۸۱ پنکه
۸
فریبا کسائی
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۲۳ ۴۴۰۳۹۴۷۷۹۸۳ سرخ کن
۹
کلثوم شاکری
کرمان ۰۹۱۰XXXX۹۷ ۸۸۰۰۰۵۹۹۲۱۵ سرخ کن
۱۰
محمد حسن دهقانی
یزد ۰۹۱۳XXXX۷۰ ۴۴۰۳۷۰۲۳۶۹۵ سرخ کن
۱۱
مرضیه حسن پور
قوچان ۰۹۹۰XXXX۷۴ ۴۴۰۴۰۴۴۷۵۷۷ سرویس 18پارچه
۱۲
پروین یوسفی
گیلان غرب ۰۹۱۸XXXX۲۷ ۳۳۰۰۲۸۰۵۴۹۱ سرویس 18پارچه
۱۳
حسین حق شناس
یزد ۰۹۹۳XXXX۳۸ ۴۴۰۴۰۷۴۳۶۲۳ سرویس 18پارچه
۱۴
زینب مرادی
سنقر ۰۹۱۸XXXX۹۲ ۵۵۰۸۷۲۴۲۲۷ سرویس 18پارچه
۱۵
عباس کربلائی
اراک ۰۹۱۲XXXX۶۲ ۹۹۰۰۹۴۸۴۱۰۰ سرویس 18پارچه
۱۶
حمیدرضا حق پناه
آران و بیدگل ۰۹۱۳XXXX۴۵ ۵۵۰۸۷۰۰۹۸۲۵ سرویس 18پارچه
۱۷
رمضان علی عطائی
نطنز ۰۹۱۵XXXX۲۱ ۴۴۰۳۸۲۳۷۲۸۵ سرویس 18پارچه
۱۸
اردشیر جلیلیان
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۹۵ ۴۴۰۳۹۴۲۷۶۰۲ سرویس 18پارچه
۱۹
محمد محمدی
کرمانشاه ۰۹۳۹XXXX۹۷ ۴۴۰۴۱۵۶۶۱۸ سرویس 18پارچه
۲۰
زهرا قارداشی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۴۴ ۴۴۰۴۱۳۸۰۸۰۲ آسیاب
۲۱
سلمان سعیدی
نورآباد ۰۹۱۰XXXX۹۲ ۴۴۰۳۶۵۲۴۱۷۹ آسیاب
۲۲
غلامرضا گلستانی
مشهد ۰۹۰۵XXXX۴۷ ۴۴۰۳۹۵۵۵۷۵۴ آسیاب
۲۳
خدیجه مرد
چناران ۰۹۱۵XXXX۳۸ ۳۳۰۰۳۳۱۰۴۱۴ آسیاب
۲۴
زینب امیدی
اصفهان ۰۹۰۲XXXX۲۳ ۴۴۰۳۴۲۱۷۵۷۶ آسیاب
۲۵
هاشم فرنیان
مشهد ۰۹۳۶XXXX۹۱ ۶۶۰۰۰۰۷۲۳۷۹ آسیاب
۲۶
سلیمه خرمی
تهران ۰۹۹۳XXXX۰۹ ۵۵۰۸۷۲۴۱۱۵۵ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۲۷
محسن رشید
تهران ۰۹۱۵XXXX۳۱ ۲۲۰۴۶۲۵۹۶۰۰ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۲۸
مهدی جواهر
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۵ ۳۳۰۰۳۳۶۱۹۳۹ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۲۹
نوریه احمدی
تهران ۰۹۱۰XXXX۰۳ ۸۸۰۰۱۶۰۸۷۹۱ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۰
ناهید صحرایی
تهران ۰۹۹۱XXXX۶۰ ۹۹۰۹۸۰۱۷۸۴۵ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۱
فائزه حسینی
تهران ۰۹۲۱XXXX۹۱ ۴۴۰۴۰۸۸۹۴۳۴ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۲
ترنم منصورزاده
کرج ۰۹۲۲XXXX۷۱ ۲۲۰۴۵۴۴۵۶۱۶ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۳
فاطمه رحیمی ملکی
تهران ۰۹۲۲XXXX۱۷ ۵۵۰۸۶۸۱۰۰۲۴ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۴
تکتم شیرزاده
تهران ۰۹۳۷XXXX۵۸ ۳۳۰۰۳۲۷۳۵۹۷ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۵
مرتضی یوسفی
تهران ۰۹۳۷XXXX۰۰ ۲۲۰۴۶۱۲۷۲۹۱ سرویس چایخوری و فلاسک
۳۶
عباس عبادی
تهران ۰۹۳۷XXXX۰۳ ۹۹۰۹۸۱۲۲۳۳۸ سرویس چایخوری و فلاسک
۳۷
اصغر کرمی
زنجان ۰۹۱۲XXXX۳۱ ۴۴۰۴۰۸۸۸۸۶۰ سرویس چایخوری و فلاسک
۳۸
نرگس آقاجانلو
زنجان ۰۹۱۲XXXX۰۳ ۵۵۰۸۶۷۷۵۸۵۴ سرویس چایخوری
۳۹
جواد پژمان
قم ۰۹۱۹XXXX۱۷ ۴۴۰۴۰۷۰۵۴۰۱ سرویس چایخوری
۴۰
ژوانا شجاعی
کرمان ۰۹۳۵XXXX۰۵ ۴۴۰۴۱۴۰۱۶۵۵ سرویس چایخوری
۴۱
مونس امینی
وزوان ۰۹۳۶XXXX۴۱ ۲۲۰۴۵۱۹۶۸۴۴ سرویس چایخوری
۴۲
مریم جمال زایی
نهبندان ۰۹۳۹XXXX۹۱ ۶۶۰۰۲۴۰۲۳۳۴ سرویس چایخوری
۴۳
نبی اله خدام
تربت جام ۰۹۳۵XXXX۸۸ ۴۴۰۴۱۲۶۴۷۸۹ سرویس چایخوری
۴۴
میثم میرزاخانی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۶۴ ۴۴۰۳۸۳۶۲۴۵۶ سرویس چایخوری
۴۵
مهدی داوند
جهرم ۰۹۳۳XXXX۰۲ ۴۴۰۳۷۸۵۹۶۲۴ سرویس چایخوری
۴۶
زهرا اکبری
تهران ۰۹۹۱XXXX۲۴ ۳۳۰۰۳۲۷۹۳۴۹ سرویس میوه خوری و بلور
۴۷
علیرضا علیزاده
تهران ۰۹۹۲XXXX۵۷ ۲۲۰۴۵۸۹۷۹۰۹ سرویس میوه خوری و بلور
۴۸
بهمن صادقی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۱ ۴۴۰۴۰۹۱۳۱۰۱ سرویس میوه خوری و فلاسک
۴۹
محمدرضا عسگری
زهک ۰۹۳۳XXXX۲۳ ۵۵۰۸۳۵۴۱۷۴۰ سرویس 18پارچه
۵۰
نرجس قیمتی
زابل ۰۹۱۵XXXX۲۶ ۳۳۰۰۳۱۸۷۰۰۱ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۱
عباس سلیمانی
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۷۴ ۲۲۰۴۶۲۰۵۵۲۰ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۵۲
حسن بدیع ثابت
زابل ۰۹۱۵XXXX۰۴ ۴۴۰۴۰۷۷۴۶۲۶ آبمیوه گیری و میوه خوری
۵۳
محسن سعادتی
--- ۰۹۱۷XXXX۴۴ ۸۸۰۰۶۵۶۰۶۲ سرویس 18پارچه
۵۴
خالد حیدری
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۷۵ ۲۲۰۴۳۴۵۰۰۴۸ سرویس غذاخوری و آبمیوه گیری
برندگان دوره هفتاد و نه از تاریخ 1400/02/01 تا تاریخ 1400/02/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
میترا بیگی
یزد ۰۹۹۴XXXX۰۸ ۴۴۰۴۱۰۹۷۸۷۸ جاروبرقی
۲
حشمت اله طاهرخانی
تاکستان ۰۹۱۹XXXX۰۰ ۴۴۰۴۰۹۷۰۶۴۶ جاروبرقی
۳
خدارحم طاهری
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۲۷ ۴۴۴۴۴۰۸۵۱۸۵۴ توستر
۴
.....
--- ۰۹۳۹XXXX۱۴ ۵۵۰۸۶۰۹۳۸۰۶ پنکه
۵
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۸۸ ۴۴۰۳۶۱۱۴۹۷۲۱ پنکه
۶
حسن دادی نژاد
کرمان ۰۹۱۳XXXX۸۱ ۴۴۰۴۱۳۵۶۴۹۷ پنکه
۷
علیرضا بازوند
نهاوند ۰۹۹۲XXXX۲۲ ۲۲۰۴۵۰۲۴۵۲۷ پنکه
۸
اسما طاهری زاده
کرمان ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۴۴۰۴۰۸۳۱۱۹ پنکه
۹
یوسف صادقی
نجف آباد ۰۹۱۰XXXX۳۸ ۴۴۰۳۷۵۴۴۷۰۱ سرخ کن
۱۰
کریم قاسمی فر
کنگاور ۰۹۱۸XXXX۱۰ ۵۵۰۸۶۵۱۷۶۶۸ سرخ کن
۱۱
محمدرضا بقا منصف
بهار ۰۹۳۹XXXX۹۹ ۵۵۰۸۶۱۰۷۷۸۶ سرخ کن
۱۲
علی پور حاجر
اردبیل ۰۹۱۴XXXX۴۱ ۵۵۰۸۵۵۰۱۰۵۹ سرویس 18پارچه
۱۳
محمدحسن زاده
زیباشهر ۰۹۱۹XXXX۵۱ ۴۴۰۴۰۸۱۰۴۹۶ سرویس 18پارچه
۱۴
هادی اندی
ساری ۰۹۱۱XXXX۳۸ ۴۴۰۴۱۶۹۶۰۸۹ سرویس 18پارچه
۱۵
محمدحسن باباپور
تبریز ۰۹۱۴XXXX۶۱ ۴۴۰۴۱۰۰۴۷۲۵ سرویس 18پارچه
۱۶
عطیه میرزا خانی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۵۵ ۴۴۰۳۸۲۸۹۵۰۵ سرویس 18پارچه
۱۷
معصومه ملک محمودی
ساری ۰۹۳۹XXXX۹۶ ۵۵۰۸۶۶۶۹۰۸۳ سرویس 18پارچه
۱۸
زینب قاسمی
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۳۸ ۳۳۰۰۲۰۵۵۹۳۲ اتو
۱۹
طاهره مونسان
اصفهان ۰۹۰۱XXXX۹۱ ۲۲۰۴۵۱۶۳۳۵۷ جاروشارژی
۲۰
علی اسد عزتی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۸۹ ۵۵۰۸۶۷۶۰۹۹۹ جاروشارژی
۲۱
اشرف ملائی
اسلام آباد ۰۹۱۸XXXX۳۱ ۴۴۰۴۰۰۴۵۰۷۳ سرویس قابلمه
۲۲
منصوره یعقوبی
قائم شهر ۰۹۱۱XXXX۶۱ ۳۳۰۰۲۷۸۲۷۷۴ سرویس غذاخوری و چایخوری
۲۳
حسن خسروی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۲۱ ۴۴۰۳۸۴۷۵۹۵۳ سرویس غذاخوری و چایخوری
۲۴
محمدعابدی
اراک ۰۹۱۸XXXX۹۴ ۳۳۰۰۲۷۰۶۸۵۲ سرویس غذاخوری و چایخوری
۲۵
علیرضا نوریان
تربت حیدریه ۰۹۱۵XXXX۱۹ ۸۸۰۰۱۷۲۶۱۸۷ مرکبات گیری
۲۶
فاطمه اسماعیلی
تهران ۰۹۹۱XXXX۰۶ ۸۸۰۱۶۰۵۳۳۳ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۲۷
جواد بختیارپور
تهران ۰۹۳۷XXXX۵۱ ۴۴۰۴۱۱۵۳۳۷۵ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۲۸
مهدی طاهری
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۶ ۹۹۰۹۳۲۹۷۷۷ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۲۹
ندا بهروزی
اسلامشهر ۰۹۱۰XXXX۲۹ ۸۸۰۰۱۷۷۱۵۷۳ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۰
حسن مومنی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۱ ۵۵۰۸۶۷۷۷۸۳۶ فلاسک و سرویس میوه خوری
۳۱
رادمهر گلی زاده
تهران ۰۹۲۱XXXX۲۱ ۳۳۰۰۲۹۵۲۸۷۳ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۲
سارا پایمرد
تهران ۰۹۱۱XXXX۸۰ ۳۳۰۰۲۹۶۵۷۱۹ سرویس چایخوری و فلاسک
۳۳
زهرا گزمه
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۰ ۵۵۰۸۷۰۰۳۵۷۶ سرویس چایخوری و فلاسک
۳۴
حسین نیک دل
تهران ۰۹۳۵XXXX۷۹ ۳۳۰۰۲۷۲۷۱۳۷ سرویس چایخوری و فلاسک
۳۵
منصور آقا پور
پاکدشت ۰۹۱۲XXXX۶۱ ۵۵۰۸۵۶۷۵۰۸۷ سرویس چایخوری و فلاسک
۳۶
مهدی جوان بخت
تهران ۰۹۱۰XXXX۳۴ ۳۳۰۰۳۳۷۳۲۱۳ سرویس چایخوری و فلاسک
۳۷
مرضیه قموشی
تاکستان ۰۹۳۶XXXX۸۴ ۴۴۰۴۰۸۵۹۴۸۲ فلاسک و سرویس میوه خوری
۳۸
پریسا کمالی
پارس آباد ۰۹۱۴XXXX۳۴ ۴۴۰۴۰۷۶۲۱۵۴ فلاسک و سرویس میوه خوری
۳۹
سجاد آل کثیر
شوش ۰۹۳۳XXXX۹۱ ۴۴۶۴۰۹۰۸۳۱۷ فلاسک و سرویس میوه خوری
۴۰
نسیمه درازهی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۲۶ ۳۳۰۰۳۲۲۴۴۰۹ سرویس 18پارچه
۴۱
امیر سنچولی
زابل ۰۹۱۵XXXX۸۷ ۳۳۰۰۳۱۸۷۴۰۰ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۲
حمیده جهاندیده
مهرستان ۰۹۱۵XXXX۸۷ ۵۵۰۸۶۷۳۸۴۸ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۴۳
محبوبه عباس زاده
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۶۸ ۹۹۰۹۷۷۲۸۵۳۹ سرویس 18پارچه
۴۴
کوهزاد افرندیده
هرمز ۰۹۱۷XXXX۲۸ ۳۳۰۰۳۲۲۵۹۵۳ سرویس غذاخوری و آبمیوه گیری
۴۵
عیسی آراسته
بندر جاسک ۰۹۱۷XXXX۰۱ ۵۵۰۸۳۶۶۱۶۰۰ سرویس غذاخوری و آبمیوه گیری
برندگان دوره هفتاد و هشت از تاریخ 1400/01/16 تا تاریخ 1400/01/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
اعظم رضایی
شیروان ۰۹۹۲XXXX۱۷ ۸۸۰۰۱۰۳۱۶۸۶ جاروبرقی
۲
زینب دنکوب
گرگان ۰۹۱۱XXXX۵۵ ۴۴۰۴۰۸۸۲۲۹۳ جاروبرقی
۳
حسین دهقانی زاده
یزد ۰۹۱۳XXXX۳۱ ۴۴۰۴۱۱۸۱۸۵۸ پنکه
۴
محمدحسن جباری
زنجان ۰۹۱۹XXXX۷۳ ۹۹۰۹۷۹۰۵۱۸۳ پنکه
۵
ندا جعفری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۹۴ ۴۴۰۳۸۳۸۶۱۰۸ پنکه
۶
اعظم صدری
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۷۲ ۴۴۰۳۸۷۷۴۲۴۰ پنکه
۷
.....
--- ۰۹۳۷XXXX۴۳ ۲۲۰۴۴۴۵۱۶۶۰ پنکه
۸
مرضیه شکری
اردستان ۰۹۱۳XXXX۶۰ ۵۵۰۸۵۲۹۹۳۷۰ سرخ کن
۹
محمدرضا ولی شاهی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۴۸ ۴۴۰۳۹۷۷۹۷۵۷ سرخ کن
۱۰
.....
--- ۰۹۳۷XXXX۲۹ ۴۴۰۴۶۸۶۱۱۳۲ سرخ کن
۱۱
امیرحسین فیروزی
اسفراین ۰۹۳۸XXXX۷۹ ۴۴۰۳۸۹۹۵۰۵۳ سرخ کن
۱۲
علی آزاد
گرگان ۰۹۱۱XXXX۳۴ ۴۴۰۴۰۷۷۲۷۳۳ آسیاب
۱۳
مژده مرادی
بندر گناوه ۰۹۱۷XXXX۵۵ ۴۴۰۳۹۱۲۱۶۲۴ آسیاب
۱۴
آذر بیگی
یزد ۰۹۳۳XXXX۲۵ ۲۲۰۴۴۹۸۱۰۵۶ آسیاب
۱۵
غلام علی مدرس
درگز ۰۹۱۵XXXX۷۶ ۴۴۰۳۶۹۹۰۰۱۸ آسیاب
۱۶
مهرداد بهشتی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۵ ۸۸۰۰۱۳۷۴۰۴۵ آسیاب
۱۷
فاطمه داستان امیرآبادی
کرمان ۰۹۹۲XXXX۸۰ ۵۵۰۸۴۹۳۹۰۳۲ آسیاب
۱۸
عبدالحلیم شهیدی
گنبد کاووس ۰۹۹۰XXXX۲۹ ۴۴۰۳۹۱۷۵۴۹۰ خرد کن
۱۹
مهرزاد ماجدی فر
رشت ۰۹۱۱XXXX۵۵ ۴۴۰۴۰۴۷۲۹۲۲ خرد کن
۲۰
محسن زنگی آبادی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۳۶ ۴۴۰۲۸۳۲۳۷۶۸ خرد کن
۲۱
شهریار همیالی
دهلران ۰۹۰۵XXXX۳۶ ۶۶۰۳۹۰۳۹۱۹۱ خرد کن
۲۲
علی احمدی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۴۸ ۵۵۰۸۶۲۷۴۴۶۷ خرد کن
۲۳
محمود باقری
تهران ۰۹۱۰XXXX۸۰ ۳۳۰۰۲۹۸۲۵۷۳ خرد کن
۲۴
محمدباقر آزادیان
جهرم ۰۹۳۶XXXX۴۹ ۴۴۰۳۷۹۵۹۰۳۴ سرویس چایخوری
۲۵
شهناز پاشایی
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۸ ۶۶۰۰۰۰۳۵۲۹۰ سرویس چایخوری
۲۶
فریبا عباسی
تهران ۰۹۹۲XXXX۱۳ ۳۳۰۰۳۲۴۰۷۴۷ سرویس چایخوری
۲۷
شیوا گنج خانلو
زنجان ۰۹۰۵XXXX۱۶ ۳۳۰۰۲۷۴۲۴۳۶ سرویس چایخوری
۲۸
.....
--- ۰۹۳۳XXXX۳۳ ۳۳۰۰۳۰۹۳۱۱۳ سرویس چایخوری
۲۹
محمدحسین میخ چی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۰ ۳۳۰۰۳۱۶۳۲۹۷ سرویس چایخوری
۳۰
میثم مرندی
فریمان ۰۹۱۵XXXX۸۳ ۴۴۰۳۹۶۱۱۰۰۴ سرویس چایخوری
۳۱
آسیه شاهمرادی
زنجان ۰۹۱۲XXXX۱۷ ۴۴۰۴۰۱۵۶۵۵۷۰ سرویس چایخوری
۳۲
مژگان دیداری
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۸ ۸۸۰۰۱۹۳۶۰۳۲ سرویس چایخوری
۳۳
زهرا جهانی
یزد ۰۹۳۳XXXX۲۵ ۲۲۰۴۵۰۶۰۷۶۹ سرویس چایخوری
۳۴
داود نادر زاده
نسیم شهر ۰۹۱۹XXXX۴۴ ۹۹۰۹۷۹۵۳۰۲۴ ماهی تابه 5کاره و فلاسک
۳۵
مجید چراغ روشن
قم ۰۹۱۲XXXX۲۵ ۴۴۰۴۰۷۰۵۹۱۴ ماهی تابه 5کاره و فلاسک
۳۶
عشرت شمشیری
تهران ۰۹۱۹XXXX۸۹ ۶۶۰۲۵۰۰۸۶۱۰ ماهی تابه 5کاره و فلاسک
۳۷
عالیه خورشیدی
درود ۰۹۹۰XXXX۰۳ ۹۹۰۰۹۴۸۵۷۵۱ ماهی تابه 5کاره و فلاسک
۳۸
پویا جعفرپور
تهران ۰۹۱۴XXXX۷۹ ۳۳۰۰۲۷۱۳۲۶۹ ماهی تابه 5کاره و شیرجوش
۳۹
اکرم عسگری
تهران ۰۹۰۱XXXX۶۷ ۳۳۰۰۲۶۵۶۲۹۶ سرویس میوه خوری
۴۰
ثریا عیدی
تهران ۰۹۳۳XXXX۳۳ ۸۸۰۰۱۲۰۸۷۹۸۰ فلاسک و آبمیوه گیری
۴۱
عبدالرحیم یزدان جو
زابل ۰۹۱۵XXXX۹۴ ۳۳۰۰۲۱۱۵۹۶۵ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۲
مسعود شعبان پور
--- ۰۹۱۷XXXX۵۵ ۳۳۰۰۳۲۱۷۸۲۵ سرویس 18پارچه
۴۳
قنبر زاهدی
میناب ۰۹۱۷XXXX۳۴ ۴۴۱۳۹۶۱۵۲۶۲ سرویس غذاخوری و آبمیوه گیری
برندگان دوره هفتاد و هفت از تاریخ 1399/12/16 تا تاریخ 1400/01/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مائده رمضانی
زنجان ۰۹۰۲XXXX۴۳ ۲۲۰۴۳۸۰۳۴۸۳ جاروبرقی
۲
مهدی ابراهیمی
جهرم ۰۹۹۱XXXX۳۹ ۴۴۰۳۴۰۰۶۱۱۲ جاروبرقی
۳
مریم عقلی
کرمان ۰۹۹۱XXXX۰۷ ۴۴۰۳۹۲۵۵۱۸۱ پنکه
۴
محمدحسن روستا
جهرم ۰۹۱۷XXXX۷۱ ۴۴۰۳۸۰۶۶۰۰۳ پنکه
۵
آرزو عسگری زاده
--- ۰۹۱۷XXXX۳۲ ۴۴۰۳۵۲۶۱۹۵۳ پنکه
۶
امیرحسین بهمنی
مشهد ۰۹۳۸XXXX۰۸ ۶۶۰۲۴۸۷۱۹۲۶ پنکه
۷
حمیدرضا غفاری
قم ۰۹۱۰XXXX۰۶ ۴۴۰۴۰۷۰۵۱۷۰ پنکه
۸
عظیم بردی قمری داز
گنبد کاووس ۰۹۹۰XXXX۵۰ ۶۶۰۰۰۱۹۲۲۰۹ سرخ کن
۹
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۴۴ ۵۵۰۸۳۴۳۶۷۴۶ سرخ کن
۱۰
.....
--- ۰۹۰۵XXXX۵۳ ۴۴۰۳۹۲۴۵۸۰۵ سرخ کن
۱۱
علی قرائتی
کاشان ۰۹۱۳XXXX۲۴ ۹۹۰۰۹۷۴۶۱۴۶ سرخ کن
۱۲
لیلا عدل پرور
خوی ۰۹۱۴XXXX۹۹ ۶۶۰۰۰۰۶۹۰۶۲ سرخ کن
۱۳
ارسلان اسعدی
کاشان ۰۹۲۱XXXX۵۵ ۴۴۰۳۹۵۱۷۸۸۱ آسیاب
۱۴
معین عسگری
تهران ۰۹۳۰XXXX۱۱ ۴۴۰۳۳۴۴۸۷۵۴ آسیاب
۱۵
.....
--- ۰۹۰۳XXXX۹۲ ۵۵۰۸۶۴۰۱۳۱۰ آسیاب
۱۶
میلاد آذری
بیله سوار ۰۹۹۰XXXX۰۸ ۵۵۰۸۵۹۴۷۵۳۰ آسیاب
۱۷
فریبا کمالی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۷۱ ۹۹۰۰۹۷۵۲۳۴۵ آسیاب
۱۸
فاطمه شفیعی
فلاورجان ۰۹۹۰XXXX۷۵ ۹۹۰۰۸۴۰۴۹۶۹ آسیاب
۱۹
روح اله پرشید
رامهرمز ۰۹۱۶XXXX۶۴ ۴۴۰۳۸۳۴۴۰۶۴ جاروشارژی
۲۰
سعید قنبرزاده
بابل ۰۹۲۱XXXX۸۴ ۴۴۰۳۵۳۶۱۱۲۳ جاروشارژی
۲۱
.....
--- ۰۹۰۵XXXX۰۸ ۴۴۰۳۹۴۰۴۵۷۹ جاروشارژی
۲۲
لیلا عباسی
--- ۰۹۱۷XXXX۲۱ ۴۴۰۳۳۷۴۰۳۷۴ جاروشارژی
۲۳
محمد جهانبخش
علویچه ۰۹۱۳XXXX۹۸ ۵۵۰۸۶۰۹۵۰۲۸ جاروشارژی
۲۴
یاسین اعتمادی
بوشهر ۰۹۳۹XXXX۳۲ ۸۸۰۰۱۲۶۷۸۴۱ جاروشارژی
۲۵
.....
--- ۰۹۳۵XXXX۱۱ ۵۵۰۸۶۰۷۱۸۲۰ جاروشارژی
۲۶
محسن احسانی فر
بهبهان ۰۹۱۶XXXX۸۳ ۴۴۰۳۹۱۸۲۶۷۱ جاروشارژی
۲۷
زهره خدا رحمی
اصفهان ۰۹۳۸XXXX۰۰ ۴۴۰۳۱۱۴۹۵۲۶ سرویس غذاخوری
۲۸
مائده فخر نژاد
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۰ ۳۳۰۰۳۴۰۳۱۸۳ سرویس غذاخوری
۲۹
جواد شهبازی
درگز ۰۹۱۵XXXX۴۳ ۴۴۰۳۷۰۰۵۰۸۷ سرویس غذاخوری
۳۰
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۹۳ ۴۴۰۳۷۶۶۰۰۳۰ سرویس غذاخوری
۳۱
اکبر زمانی
خوی ۰۹۱۴XXXX۴۸ ۳۳۰۰۳۲۵۵۲۰۹ سرویس غذاخوری
۳۲
محمد منادی
پاکدشت ۰۹۰۲XXXX۷۰ ۳۳۰۰۳۱۷۰۹۴۶ سرویس غذاخوری
۳۳
فرزانه فلاحی
خوی ۰۹۱۴XXXX۹۴ ۶۶۰۰۰۲۹۴۴۵۰ سرویس غذاخوری
۳۴
محمد خلیلی
باغ ملک ۰۹۱۶XXXX۴۴ ۴۴۰۳۹۴۷۹۶۲۹ سرویس غذاخوری
۳۵
مریم رضایی زاده
بم ۰۹۳۷XXXX۹۰ ۵۵۰۸۶۴۱۹۲۳۸ سرویس غذاخوری
۳۶
محمد بانویی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۱۸ ۴۴۰۴۰۳۸۷۷۲۳ سرویس غذاخوری
۳۷
عزیت اله مهر مایل کمر
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۹ ۳۳۰۰۳۱۴۶۵۹۴ سرویس غذاخوری
۳۸
علی گل قندشتی
نیشابور ۰۹۱۵XXXX۳۴ ۹۹۰۹۷۶۲۷۶۰۲ سرویس غذاخوری
۳۹
امیر حسین حسینی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۸ ۸۸۰۴۵۷۸۱۸۱۳ سرویس غذاخوری
۴۰
.....
--- ۰۹۳۰XXXX۲۷ ۴۴۰۴۰۳۰۹۷۰۵ سرویس غذاخوری
۴۱
علی رئیسی
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۳۹ ۲۲۰۴۴۶۸۸۸۰۳ سرویس غذاخوری
۴۲
محمد شهنوازی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۶۹ ۴۴۰۴۰۰۴۱۴۳۷ سرویس 18پارچه
۴۳
عبدالباسط درازهی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۵۶ ۴۴۰۴۱۲۸۵۹۲۹ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۴
مصطفی دهقان برنطین
--- ۰۹۳۳XXXX۴۹ ۴۴۰۳۹۳۲۲۰۲۶ سرویس 18پارچه
۴۵
طیبه جداوی
بندر عباس ۰۹۰۱XXXX۱۰ ۴۴۰۳۸۹۶۲۰۲۸ سرویس غذاخوری و آبمیوه گیری
برندگان دوره هفتاد و شش از تاریخ 1399/12/01 تا تاریخ 1399/12/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مریم اسدی
رشت ۰۹۹۰XXXX۲۹ ۹۹۰۹۷۷۴۵۷۰۱ جاروبرقی
۲
خدیجه دولتی
ورامین ۰۹۳۹XXXX۸۶ ۵۵۰۸۵۳۷۱۹۹۴ جاروبرقی
۳
زینب عبدالهی
تهران ۰۹۳۵XXXX۳۲ ۸۸۰۰۱۵۶۳۰۰۷ توستر
۴
ناصر روحانی
نظرآباد ۰۹۳۵XXXX۵۵ ۲۲۰۴۴۶۴۳۸۶۹ توستر
۵
مصطفی یزدانی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۳۳ ۳۳۰۰۲۸۱۶۴۹۸ توستر
۶
سعید بوری پوری
رامهرمز ۰۹۰۳XXXX۲۴ ۲۰۴۴۳۰۶۱۳۲ توستر
۷
فرشته سادات شفیعی
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۳۵ ۵۵۰۸۵۶۶۰۰ توستر
۸
مصطفی رجبی
اسلام آبا د غرب ۰۹۱۸XXXX۷۰ ۳۳۰۰۲۸۱۰۳۶۳ توستر
۹
بهروز بیگدلی
قم ۰۹۱۹XXXX۷۳ ۴۴۰۳۹۰۶۱۹۷۴ توستر
۱۰
رها منصوریان
دهلران ۰۹۰۵XXXX۰۷ ۲۲۰۳۳۷۱۹۲۹۷ توستر
۱۱
فریبا رئیسی
دهلران ۰۹۳۸XXXX۰۹ ۴۴۰۵۹۵۷۸۸۱۸ توستر
۱۲
داود قاسم آبادی
نایین ۰۹۱۰XXXX۶۰ ۶۶۰۲۲۷۸۷۹۱۱ توستر
۱۳
علی دلیر
فردوس ۰۹۱۵XXXX۳۵ ۴۴۰۳۷۰۲۳۶۶۵ فر تنوری
۱۴
داود حاتمی
تهران ۰۹۳۸XXXX۷۵ ۹۹۰۹۷۷۲۱۳۲۶ فر تنوری
۱۵
رضا طلوعی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۳ ۹۹۰۹۷۶۹۶۹۱۷ فر تنوری
۱۶
محمد امینی
نایین ۰۹۳۳XXXX۳۰ ۴۴۰۳۹۳۴۳۱۱۵ فر تنوری
۱۷
علیرضا محمودی
یزد ۰۹۳۵XXXX۳۵ ۲۲۰۴۴۵۷۳۸۴۳ فر تنوری
۱۸
محمد حسین محمودی
یزد ۰۹۱۳XXXX۴۹ ۴۴۰۳۷۶۱۶۴۳۰ سرویس قابلمه
۱۹
مجید رحمانی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۰۱ ۹۹۰۰۹۷۲۷۵۷۰ سرویس قابلمه
۲۰
مهدی غیور
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۲۶ ۵۵۰۸۵۹۰۸۵۴۰ سرویس قابلمه
۲۱
علیرضا بهرامی
شاهین دژ ۰۹۳۹XXXX۵۶ ۹۹۰۰۹۴۴۹۹۵۳ سرویس قابلمه
۲۲
.....
--- ۰۹۱۰XXXX۹۱ ۴۴۰۴۰۲۴۴۸۱۰ سرویس قابلمه
۲۳
سمیه خانی
تهران ۰۹۱۹XXXX۸۶ ۴۴۰۳۹۷۹۹۵۲۱ واسو
۲۴
شبنم صوفی فرد
رودسر ۰۹۱۱XXXX۹۰ ۴۴۰۴۰۵۲۷۴۶۴ واسو
۲۵
رزیتا مرجانی
سمنان ۰۹۱۹XXXX۵۲ ۳۸۰۰۱۵۸۲۱۰۸ واسو
۲۶
زهیر حسامی پور
تهران ۰۹۳۰XXXX۱۵ ۹۹۰۰۹۷۱۰۲۸۳ واسو
۲۷
آرمین صیدی
دهلران ۰۹۰۵XXXX۱۰ ۶۶۰۳۹۰۷۶۴۷۷ واسو
۲۸
ستاره دریا دل
رشت ۰۹۳۷XXXX۴۷ ۸۸۰۰۱۵۳۲۱۶۱ واسو
۲۹
لیلا رشید زاده
ورزقان ۰۹۹۱XXXX۹۶ ۴۴۰۳۸۹۳۲۱۶۰ واسو
۳۰
عیوب فلاحی
نجف آباد ۰۹۱۸XXXX۲۸ ۴۴۰۳۸۸۴۷۶۵۱ واسو
۳۱
محمد حیدری
تایباد ۰۹۳۰XXXX۶۳ ۴۴۰۳۹۴۶۰۹۷۹ واسو
۳۲
مریم شهیکی طا
بم ۰۹۱۵XXXX۶۴ ۴۴۰۴۰۳۰۲۱۷۵ واسو
۳۳
محسن برجی
بم ۰۹۱۳XXXX۱۷ ۴۴۰۳۹۰۶۳۴۴۸ واسو
۳۴
رحیم قره شعبانی
خوی ۰۹۳۸XXXX۲۸ ۴۴۰۴۰۵۲۴۱۱۱ واسو
۳۵
محبوبه احتشامی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۷ ۵۵۰۸۶۳۶۴۸۰۲ واسو
۳۶
ابوالفضل بلاغی
فسا ۰۹۹۴XXXX۰۳ ۳۳۰۰۲۸۹۷۰۲۴ واسو
۳۷
داود قاسمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۱ ۹۹۰۹۷۶۳۲۷۳۵ واسو
۳۸
.....
--- ۰۹۰۵XXXX۸۲ ۳۳۰۸۲۶۸۹۹۴۹ واسو
۳۹
محمد ظفری
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۸ ۳۳۰۰۲۹۹۰۲۸۸ واسو
۴۰
سعید براتی
بوانات ۰۹۱۷XXXX۱۴ ۴۴۰۳۷۵۲۰۶۵۹ واسو
۴۱
شهریار همیالی
دهلران ۰۹۰۵XXXX۰۹ ۶۶۰۰۳۴۱۴۷۱۸ واسو
۴۲
حسین متصدی زرندی
مشهد ۰۹۳۰XXXX۰۷ ۸۸۰۰۱۴۷۲۲۱۷ واسو
۴۳
یوسف آزادوار
ایرانشهر ۰۹۱۵XXXX۸۶ ۶۶۰۲۴۵۴۰۶۷۴ سرویس 18پارچه
۴۴
یوسف شمو زهی
خاش ۰۹۰۲XXXX۷۴ ۶۶۰۲۴۸۶۲۸۱۱ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۵
حمید حیدری هرمز
میناب ۰۹۱۷XXXX۴۰ ۴۴۰۴۰۱۹۸۲۰۹ سرویس 18پارچه
۴۶
حمیده راهبر
بندر عباس ۰۹۰۲XXXX۳۴ ۲۲۰۴۴۴۸۱۵۸۸ سرویس غذاخوری و آبمیوه گیری
برندگان دوره هفتاد و پنج از تاریخ 1399/11/16 تا تاریخ 1399/11/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فاطمه قندی
رشت ۰۹۳۷XXXX۶۸ ۴۴۰۳۶۱۵۸۷۱۱ جاروبرقی
۲
خانم حاج حسینی
یزد ۰۹۳۶XXXX۶۹ ۵۵۰۸۲۸۷۶۷۱۱ جاروبرقی
۳
.....
--- ۰۹۲۲XXXX۹۱ ۴۴۰۳۸۹۳۴۰۹۹ توستر
۴
محمد دوکله
دلند ۰۹۳۰XXXX۳۸ ۵۵۰۸۴۲۲۰۲۹۱ توستر
۵
محمدحاجی صادقیان
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۷۴ ۴۴۰۳۶۹۴۸۲۴۸ توستر
۶
لیلا حسینعلی
شهریار ۰۹۳۵XXXX۶۰ ۳۳۰۰۳۰۶۸۱۰۵ توستر
۷
احمد نجفیان
همدان ۰۹۱۸XXXX۱۰ ۳۳۰۰۲۴۶۷۵۳۸ توستر
۸
محمدرسول عبداله زاده
کرمان ۰۹۱۴XXXX۱۰ ۳۳۰۰۲۶۴۷۹۷۷ توستر
۹
مسعود طلوعی
کرمان ۰۹۲۱XXXX۴۹ ۵۵۰۸۲۷۸۵۳۳۹ توستر
۱۰
رقیه کشاورز
زنجان ۰۹۱۰XXXX۷۹ ۹۹۰۰۹۴۰۷۸۵۴ توستر
۱۱
لیلا شاکری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۴۴۰۳۸۶۳۰۳۰۸ توستر
۱۲
علی آقا محمدی
گرمه ۰۹۱۵XXXX۵۵ ۳۳۰۰۲۶۶۲۶۳۵ توستر
۱۳
ربابه حسن لو
اسلامشهر ۰۹۱۹XXXX۱۹ ۳۳۰۰۳۰۷۰۹۳۷ فر تنوری
۱۴
شهناز آقا علی رویا
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۷۷ ۴۴۰۳۷۵۷۰۰۶۹ فر تنوری
۱۵
حدیثه مهر پرور
شیروان ۰۹۳۰XXXX۵۴ ۲۲۰۴۳۱۸۵۲۵۸ فر تنوری
۱۶
حسین کریمی
چادگان ۰۹۱۳XXXX۸۹ ۴۴۰۳۶۹۱۱۷۳۷ فر تنوری
۱۷
حمیدرضا غفاری
قم ۰۹۱۲XXXX۸۳ ۴۴۰۳۵۳۷۹۷۹۰ فر تنوری
۱۸
فاطمه سادات نیرینی
گلپایگان ۰۹۳۳XXXX۵۶ ۴۴۰۳۵۷۵۰۴۳۹ سرویس قابلمه
۱۹
زبیده بهلول
گرگان ۰۹۳۵XXXX۵۲ ۸۸۰۰۱۵۴۰۸۸ سرویس قابلمه
۲۰
محمد ایلاتی
ورزقان ۰۹۱۴XXXX۸۱ ۴۴۰۳۸۷۶۹۵۴۸ سرویس قابلمه
۲۱
امیرحسین صفرزاده
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۲ ۴۴۰۳۹۴۵۷۸۲۸ سرویس قابلمه
۲۲
زهره میرزایی
اراک ۰۹۹۴XXXX۶۷ ۴۴۰۳۱۹۵۷۳۴۶ سرویس قابلمه
۲۳
رسول اله وردی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۲ ۵۵۰۸۵۹۲۹۲۷۲ واسو
۲۴
ابوالفضل رضوان پور
کاشان ۰۹۰۳XXXX۲۸ ۴۴۰۳۷۰۰۰۴۷۸ واسو
۲۵
سحر مسعودی
کرمان ۰۹۹۳XXXX۲۱ ۶۹۰۰۷۶۱۶۶۵ واسو
۲۶
.....
--- ۰۹۳۹XXXX۱۰ ۹۹۰۹۷۶۹۷۵۰۲ واسو
۲۷
رضا طغیانی دولت آبادی
دولت آباد ۰۹۱۳XXXX۱۰ ۴۴۰۳۳۷۷۴۱۹۵۴ واسو
۲۸
محمد فرجی
اراک ۰۹۱۸XXXX۵۴ ۴۴۰۳۱۹۵۷۲۷۸ واسو
۲۹
مریم کتی
ورامین ۰۹۰۳XXXX۵۸ ۴۴۰۳۹۶۹۰۳۶۷ واسو
۳۰
علیرضا عبادی
رباط کریم ۰۹۹۰XXXX۳۴ ۹۹۰۰۹۶۰۴۶۸۰ واسو
۳۱
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۱۹ ۶۶۰۰۶۳۸۳۳۸۴۷۳۳۲ واسو
۳۲
زهرا رضایی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۵ ۹۹۰۰۹۶۹۹۰۴۰ واسو
۳۳
زهرا پناهنده
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۶۷ ۵۵۰۸۵۳۰۲۲۶۴ واسو
۳۴
افشین احمدی
تهران ۰۹۳۶XXXX۶۹ ۲۲۰۴۳۷۰۶۷۷۳ واسو
۳۵
.....
--- ۰۹۰۱XXXX۷۶ ۴۴۰۳۸۷۷۶۲۸۷ واسو
۳۶
عباس صفائی
شیروان ۰۹۳۰XXXX۴۴ ۳۳۰۰۲۱۵۵۷۴۰ واسو
۳۷
معصومه نقدی
آذرشهر ۰۹۱۴XXXX۴۴ ۴۴۰۳۸۹۳۳۷۸۵ واسو
۳۸
عبداله جلالی منش
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۲۷ ۲۲۰۴۱۰۹۰۷۰۶ واسو
۳۹
افشین پاراج
نطنز ۰۹۰۵XXXX۹۸ ۴۴۰۳۶۴۳۰۴۲۳ واسو
۴۰
شهرام حبیبی
شهرکرد ۰۹۱۳XXXX۰۶ ۴۴۰۳۴۲۲۳۷۳۸ واسو
۴۱
حمید روح بخش
تهران ۰۹۹۰XXXX۳۵ ۴۴۰۳۹۵۱۹۲۱۱ واسو
۴۲
جواد حاجی بیگلو
گرگان ۰۹۳۷XXXX۰۰ ۲۲۰۳۷۶۳۹۳۰۴ واسو
۴۳
عبدالغفور محمدی
ایرانشهر ۰۹۱۵XXXX۴۶ ۵۵۰۸۵۰۵۷۳۸۳ سرویس 18پارچه
۴۴
رشید شمو زهی
خاش ۰۹۱۵XXXX۳۹ ۶۶۰۲۴۶۳۴۲۶۷ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۵
محسن خدادوست
--- ۰۹۹۲XXXX۵۱ ۴۴۰۳۸۶۳۸۴۶۵ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۴۶
ناصر جنگچی مینابی
میناب ۰۹۱۷XXXX۷۸ ۴۴۰۳۶۹۴۴۷۲۹ سرویس 18پارچه
برندگان دوره هفتاد و چهار از تاریخ 1399/11/01 تا تاریخ 1399/11/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
عباس رضائیان
شیروان ۰۹۳۵XXXX۵۳ ۴۴۰۳۴۴۳۱۹۸۴ جاروبرقی
۲
نسترن سعدی
تهران ۰۹۰۱XXXX۳۷ ۲۳۰۴۳۸۱۹۶۶۵ جاروبرقی
۳
.....
--- ۰۹۹۱XXXX۱۵ ۴۴۰۴۹۰۴۰۱۸۹ توستر
۴
زینب تاجیک
کازرون ۰۹۱۷XXXX۵۳ ۴۴۰۳۰۱۵۴۷۷۸ توستر
۵
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۳۲ ۴۴۰۳۹۳۵۰۰۸۵ توستر
۶
مسلم عزتی
تهران ۰۹۱۸XXXX۱۷ ۶۶۰۲۲۰۷۱۹۲۸ توستر
۷
مصطفی محمد حسینی نژاد
کرمان ۰۹۱۳XXXX۵۰ ۴۴۰۳۹۵۲۶۵۰۴ توستر
۸
رقیه کریمی سراب
مشهد ۰۹۳۶XXXX۴۳ ۵۵۰۸۴۲۶۴۰۹۵ توستر
۹
هادی فیضی مند
ایوان ۰۹۱۸XXXX۶۵ ۶۶۰۲۴۵۴۴۲۰۰ توستر
۱۰
صبا بهشتی خواه
اسلامشهر ۰۹۰۵XXXX۵۳ ۳۳۰۰۲۹۷۹۹۷۷ توستر
۱۱
میلاد دهپور
شهریار ۰۹۳۶XXXX۸۲ ۳۳۰۰۲۷۷۲۱۰۱ توستر
۱۲
.....
--- ۰۹۹۳XXXX۱۶ ۳۳۰۰۲۲۰۳۷۸۰ توستر
۱۳
کیفیه کرمی
ایلام ۰۹۹۱XXXX۸۷ ۶۶۰۰۸۳۹۷۰۶۴ توستر
۱۴
سمیرا فتحی
ورامین ۰۹۱۹XXXX۴۴ ۴۴۰۳۲۷۴۸۵۳۳ فر تنوری
۱۵
مهدی امیرجان
سمنان ۰۹۱۲XXXX۴۵ ۶۶۰۲۴۸۸۵۶۸۹ فر تنوری
۱۶
حسین طهماسبی
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۹ ۳۳۰۰۱۷۵۶۱۲۳ فر تنوری
۱۷
نجمه کاوسی
شهرکرد ۰۹۹۲XXXX۱۶ ۶۶۰۲۳۰۰۷۸۶۲ فر تنوری
۱۸
.....
--- ۰۹۱۹XXXX۰۸ ۲۲۰۴۲۷۶۰۶۲۶ فر تنوری
۱۹
محرم علی نصری
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۶ ۸۸۰۰۰۶۶۱۲۴۸ سرویس قابلمه
۲۰
مهدی احمدی خواه
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۶۹ ۴۴۰۳۵۵۱۳۷۱۶ سرویس قابلمه
۲۱
فاطمه معینی
کاشان ۰۹۹۰XXXX۶۶ ۴۴۰۳۸۸۵۱۳۵۵ سرویس قابلمه
۲۲
پریسا زمانی
ایلام ۰۹۹۲XXXX۳۸ ۴۴۰۳۳۰۸۴۸۷۵ سرویس قابلمه
۲۳
.....
--- ۰۹۳۹XXXX۰۲ ۴۴۰۳۷۵۶۱۸۸۹ سرویس قابلمه
۲۴
پیروز حناچی
ایلام ۰۹۹۱XXXX۲۸ ۴۴۰۳۹۰۳۰۱۹۱ واسو
۲۵
غلامحسین رحیمی ظفرآبادی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۲۹ ۴۴۰۳۹۲۰۶۱۴۰ واسو
۲۶
سمیه اساعیلی
زنجان ۰۹۱۰XXXX۵۲ ۴۴۰۳۹۵۹۹۲۷۱ واسو
۲۷
راضیه پرکار
تهران ۰۹۹۱XXXX۹۳ ۳۳۰۰۲۹۹۰۰۳۸ واسو
۲۸
سیدعبدالرضا موسوی
دهلران ۰۹۹۱XXXX۳۹ ۶۶۰۹۹۰۵۶۸۳۷ واسو
۲۹
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۳۴ ۴۴۰۳۹۵۳۹۱۵۳ واسو
۳۰
علی سلطانی
مسجدسلیمان ۰۹۱۶XXXX۷۵ ۵۵۰۸۳۰۵۶۲۴۹ واسو
۳۱
محمدحسین زارع
یزد ۰۹۱۳XXXX۶۱ ۲۲۰۴۲۹۷۲۸۱۳ واسو
۳۲
سلمان رمضانی
ایلام ۰۹۹۱XXXX۵۷ ۶۶۰۳۸۱۲۲۹۶۴ واسو
۳۳
داود بهرامی کشکولی
عسلویه ۰۹۱۷XXXX۵۲ ۴۴۰۳۸۰۶۵۸۶۱ واسو
۳۴
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۱۷ ۳۳۰۰۲۶۵۰۵۷۰ واسو
۳۵
.....
--- ۰۹۳۶XXXX۳۸ ۸۸۰۰۰۸۸۰۶۹۵ واسو
۳۶
مصطفی پور مبارک
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۶۱ ۴۴۰۳۹۷۲۵۹۵۲ واسو
۳۷
امیر قلی زارع
شیراز ۰۹۱۷XXXX۶۶ ۹۹۰۰۹۵۹۴۲۸۲ واسو
۳۸
.....
--- ۰۹۹۱XXXX۹۷ ۴۴۰۳۹۱۵۶۸۱۲ واسو
۳۹
.....
--- ۰۹۹۳XXXX۶۴ ۶۶۰۰۰۰۷۶۶۰۸ واسو
۴۰
.....
--- ۰۹۳۶XXXX۹۹ ۶۶۰۲۲۶۰۸۶۲۵ واسو
۴۱
پوریا امین پور
گیلان غرب ۰۹۹۱XXXX۸۷ ۴۴۰۳۷۱۴۱۵۶۱ واسو
۴۲
سامان شهرابی فراهانی
تهران ۰۹۲۱XXXX۸۹ ۲۲۰۴۲۱۲۶۷۰۲ واسو
۴۳
مهدی روستایی
تهران ۰۹۱۰XXXX۳۹ ۳۳۰۰۲۳۲۵۵۳۱ واسو
۴۴
محمد اسحاق پگاه
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۴۸ ۵۵۰۸۴۱۷۶۰۷۲ سرویس 18پارچه
۴۵
فضیله زهی
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۳۷ ۵۵۰۸۴۱۸۰۳۰۵ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۶
مهدی شنبه بوری
میناب ۰۹۳۳XXXX۶۳ ۴۴۰۳۶۹۴۰۵۷۲ سرویس 18پارچه
۴۷
محمدرضا اسماعیلی
بندر عباس ۰۹۱۹XXXX۶۶ ۲۲۰۴۳۴۵۰۷۹۱ هیتر
۴۸
محمد صیادی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۶۱ ۸۸۰۰۰۷۸۲۰۴۴ سرویس غذاخوری و آبمیوه گیری
برندگان دوره هفتاد و سوم از تاریخ 1399/10/16 تا تاریخ 1399/10/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
...
--- ۰۹۱۶XXXX۱۷ ۵۵۰۷۸۶۸۸۵۰۷ سرخ کن
۲
داریوش بل حسنی
اراک ۰۹۱۸XXXX۳۹ ۴۴۰۳۵۵۴۷۲۱۴ سرخ کن
۳
حسن بربری
تهران ۰۹۳۷XXXX۶۶ ۵۵۰۸۵۳۰۷۹۴۵ چای ساز
۴
...
--- ۰۹۳۷XXXX۸۷ ۴۴۰۳۱۶۵۷۹۵۱ چای ساز
۵
مصطفی خادمی
ایلام ۰۹۳۶XXXX۰۵ ۶۶۰۰۰۱۲۰۴۵۶ چای ساز
۶
شهناز چناری
هرسین ۰۹۱۸XXXX۷۳ ۲۲۰۴۳۹۶۴۵۱۹ چای ساز
۷
سیدعلی سلطانی
مشهد ۰۹۳۰XXXX۷۶ ۵۵۰۸۳۰۹۳۶۹۳ ساندویچ ساز
۸
منصور محمودی
شهریار ۰۹۳۰XXXX۳۳ ۵۵۰۸۳۰۹۳۶۹۳ ساندویچ ساز
۹
سید صدیقه بهشتی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۶ ۶۶۰۰۰۰۰۱۷۹۸ ساندویچ ساز
۱۰
پریسا دالوند
تهران ۰۹۱۶XXXX۸۳ ۵۵۰۸۵۱۸۸۷۵۶ ساندویچ ساز
۱۱
پویا ایزدی
ایلام ۰۹۹۱XXXX۸۴ ۴۴۰۳۸۰۳۴۹۰۱ جاروشارژی
۱۲
...
--- ۰۹۳۶XXXX۹۰ ۶۶۰۲۴۷۹۵۸۵۵ جاروشارژی
۱۳
مصطفی محمدی
تهران ۰۹۱۰XXXX۴۵ ۳۳۰۰۲۹۲۰۴۷۱ جارو شارژی
۱۴
نغمه اصغری
دهلران ۰۹۳۰XXXX۶۳ ۶۶۰۳۵۳۷۸۷۲۱ جارو شارژی
۱۵
حسین شیخی
ساری ۰۹۱۱XXXX۷۳ ۲۲۰۴۱۰۱۰۴۰۶ جارو شارژی
۱۶
...
--- ۰۹۱۷XXXX۰۹ ۵۵۰۸۴۴۴۹۹۳۲ جارو شارژی
۱۷
مبینا قائمی فر
آران و بیدگل ۰۹۹۱XXXX۴۹ ۴۴۰۳۸۲۷۹۸۰۹ جارو شارژی
۱۸
محمد آبرودی
تهران ۰۹۱۵XXXX۷۱ ۳۳۰۰۲۷۲۹۳۰۳ جارو شارژی
۱۹
محرم اشرفی
خوی ۰۹۳۵XXXX۹۲ ۹۹۰۰۹۱۳۳۰۲۳ آسیاب برقی
۲۰
نورالدین رجبی
همدان ۰۹۰۵XXXX۳۳ ۶۶۰۲۱۵۴۴۰۹۲ آسیاب برقی
۲۱
فرزانه آرامیان
تهران ۰۹۱۸XXXX۱۱ ۳۳۰۰۲۷۲۸۲۷۴ آسیاب برقی
۲۲
حسن بهرامی
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۹۴ ۴۰۳۴۸۴۸۶۷۰ آسیاب برقی
۲۳
تقی مقانلو
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۵ ۸۸۰۰۰۱۱۶۶۰۱ خرد کن
۲۴
محمدعلی خاوری
پاکدشت ۰۹۳۵XXXX۲۷ ۳۳۰۰۲۳۲۶۶۶۹ خرد کن
۲۵
مراد مرادی
تهران ۰۹۳۶XXXX۲۲ ۳۳۰۰۲۳۱۲۴۷۳ خرد کن
۲۶
امیر میزایی
زنجان ۰۹۹۱XXXX۹۹ ۴۴۰۳۶۱۹۵۶۲۰ خرد کن
۲۷
مصطفی موسوی
قم ۰۹۱۹XXXX۵۶ ۶۶۰۲۴۲۱۳۳۲۵ خرد کن
۲۸
علیرضا سلطانی
نیشابور ۰۹۱۵XXXX۵۴ ۲۲۰۴۱۴۱۱۷۱۶ خرد کن
۲۹
مریم رمضانی
رشت ۰۹۹۱XXXX۳۹ ۴۴۰۳۷۱۳۷۷۱۱ خرد کن
۳۰
...
--- ۰۹۰۵XXXX۴۵ ۵۵۰۸۴۲۶۹۳۶۴ خرد کن
۳۱
سارا شمسی
تهران ۰۹۳۷XXXX۶۸ ۴۴۰۳۹۶۲۶۵۴۴ سرویس غذاخوری
۳۲
امیرعلی علما
یزد ۰۹۱۴XXXX۱۰ ۴۴۰۳۷۱۹۴۰۳۵ سرویس غذاخوری
۳۳
حجت اسدی
دهلران ۰۹۳۶XXXX۳۶ ۴۴۰۹۸۰۸۴۹۲۱ سرویس غذاخوری
۳۴
مهدی کلهری
تهران ۰۹۱۶XXXX۳۱ ۵۵۰۸۳۵۵۹۸۳۹ سرویس غذاخوری
۳۵
سحر شکورجوان
تهران ۰۹۳۵XXXX۳۶ ۶۶۰۰۰۲۷۹۱۳۹ سرویس غذاخوری
۳۶
...
--- ۰۹۰۵XXXX۴۱ ۴۴۰۳۶۶۰۵۵۹۹ سرویس غذاخوری
۳۷
حجت شیخ علی پور
الیگودرز ۰۹۱۶XXXX۲۳ ۴۴۰۳۷۱۷۹۸۴۷ سرویس غذاخوری
۳۸
رضا مرادی
تهران ۰۹۳۳XXXX۴۰ ۳۳۰۰۲۶۸۱۱۵۹ سرویس غذاخوری
۳۹
علی احمدی
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۹ ۶۶۰۰۰۱۹۶۴۲۸ سرویس غذاخوری
۴۰
راحله سبحانی
نمین ۰۹۱۴XXXX۲۷ ۳۳۰۰۲۷۷۵۸۱۲ سرویس غذاخوری
۴۱
عباس طیبی پور
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۴ ۴۴۰۳۴۶۹۴۳۲۸ سرویس غذاخوری
۴۲
مهرداد دولت آبادی
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۱ ۵۵۰۸۴۴۶۴۷۲۰ سرویس غذاخوری
۴۳
زهرا حسامی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۴۰ ۵۵۰۸۴۳۶۵۷۵۴ سرویس غذاخوری
۴۴
معصومه خراسانی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۹ ۴۵۰۳۹۰۷۸۷۳۱ سرویس غذاخوری
۴۵
ارسلان اسعدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۲ ۴۴۰۹۵۴۵۴۱۰۱ سرویس غذاخوری
۴۶
...
--- ۰۹۹۴XXXX۸۰ ۵۵۰۸۵۳۰۲۹۹۴ سرویس غذاخوری
۴۷
رحمت اله کچویی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۸ ۴۴۰۳۸۸۵۱۳۲۷ سرویس غذاخوری
۴۸
مجتبی قدیری
خورزوق ۰۹۳۰XXXX۳۲ ۴۴۰۳۹۰۳۶۴۳۲ سرویس چای خوری
۴۹
حسین محمدی
تیران ۰۹۱۳XXXX۳۸ ۲۲۰۴۱۷۶۵۷۵۶ سرویس میوه خوری و فلاسک
۵۰
محمد ترشابی
خاش ۰۹۹۲XXXX۱۰ ۵۵۰۸۳۸۸۳۷۵۸ سرویس قابلمه
۵۱
محمد یعقوب شهنوازی
خاش ۹۱۵۷XXXX۵ ۶۶۰۲۴۵۰۷۴۸۸ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۲
رشید شهو زهی
خاش ۰۹۹۰XXXX۰۴ ۹۹۰۰۹۶۲۲۱۴۶ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۵۳
ماریه شهمور زهی
خاش ۰۹۹۰XXXX۸۴ ۵۵۰۸۳۸۷۷۷۴۶ ماهیتابه پنج کاره و سرویس میوه خوری
۵۴
مسلم استوار
شیراز ۰۹۱۷XXXX۴۱ ۴۴۰۳۹۶۳۸۰۶۵ سرویس غذاخوری
۵۵
طاهره اسماعیلی
ماهان ۰۹۹۰XXXX۹۱ ۳۳۰۰۲۰۱۰۳۳۱ سرویس غذاخوری
۵۶
نصرت شعبانی پور
کرمان ۰۹۱۳XXXX۶۸ ۹۹۰۰۹۷۴۴۳۳۹ سرویس چای خوری
۵۷
محمود برسم
کرمان ۰۹۹۰XXXX۰۴ ۵۵۰۸۳۸۸۰۵۷۶ سرویس میوه خوری و فلاسک
۵۸
اشرف جعغری
کرمان ۰۹۱۴XXXX۵۷ ۵۵۰۸۲۷۸۵۷۰۰ سرویس میوه خوری و فلاسک
۵۹
قاسم مظهر
بهشهر ۰۹۱۱XXXX۵۲ ۲۲۰۴۱۵۳۲۱۰۸ سرویس غذاخوری
۶۰
رامین علیزاده
ساری ۰۹۱۱XXXX۴۳ ۹۹۰۰۹۶۱۸۷۶۸ سرویس چای خوری
۶۱
اکبر اسماعیل پور
بابل ۰۹۱۱XXXX۱۶ ۹۹۰۰۹۵۴۸۱۴۴ سرویس میوه خوری و فلاسک
۶۲
مصطفی دهقانی
بندر عباس ۰۹۳۶XXXX۳۶ ۴۴۰۳۸۳۳۹۶۲۱ سرویس قابلمه
۶۳
مجید یاسری
میناب ۰۹۳۵XXXX۸۳ ۴۴۰۳۷۱۱۴۵۵۰ بخاری برقی
۶۴
علیرضا تیر چرخ
--- ۰۹۹۰XXXX۴۹ ۲۲۰۴۲۶۶۰۴۱۷ سرویس غذاخوری و آبمیوه گیری
۶۵
زهرا دهقان
ابوموسی ۰۹۱۷XXXX۴۷ ۲۲۰۴۲۰۳۳۹۴۸ سرویس غذاخوری
برندگان دوره هفتاد و دو از تاریخ 1399/10/01 تا تاریخ 1399/10/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
حدیث حاتمی
تهران ۰۹۳۹XXXX۱۳ ۴۴۰۳۸۷۸۳۳۰۹ سرخ کن
۲
مازیار شیرمحمدی
خمام ۰۹۱۱XXXX۳۹ ۴۴۰۳۶۶۷۵۲۴۸ سرخ کن
۳
فاطمه جمشیدیان
نجف آباد ۰۹۱۶XXXX۶۸ ۴۴۰۳۹۱۹۵۱۴۲ چای ساز
۴
مهدی رحمانی
تهران ۰۹۱۹XXXX۸۱ ۵۵۰۸۳۸۷۸۳۱۷ چای ساز
۵
پروین رضایی
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۸ ۹۹۰۰۹۵۲۴۲۵۸ چای ساز
۶
علی خوش کیشان
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۱۰ ۴۴۰۳۲۸۶۵۶۷۱ ساندویچ ساز
۷
نفیسه مددی
اسفراین ۰۹۳۶XXXX۳۶ ۴۴۰۳۴۱۰۵۸۰۹ ساندویچ ساز
۸
یونس اشرفی زاده
زابل ۰۹۳۸XXXX۷۹ ۵۵۰۸۵۰۵۷۴۴۵ ساندویچ ساز
۹
فاطمه سلیم پور
مشهد ۰۹۱۵XXXX۸۱ ۲۲۰۴۳۹۲۳۸۱۸ ساندویچ ساز
۱۰
امیرمحمد سلطانی نژاد
کرمان ۰۹۳۹XXXX۹۵ ۴۴۰۳۹۰۱۵۷۴۰ ساندویچ ساز
۱۱
مریم کریم زاده
شهرکرد ۰۹۱۴XXXX۶۴ ۳۰۰۲۸۷۶۶۴۷ جاروشارژی
۱۲
مصطفی سعیدی
رشت ۰۹۱۱XXXX۵۸ ۲۲۰۴۲۵۲۵۷۱۴ جاروشارژی
۱۳
محمدرضا خراسانی
اصفهان ۰۹۱۶XXXX۷۲ ۴۴۰۳۸۲۳۵۲۹۱ جاروشارژی
۱۴
ایوب جاوید
ایرانشهر ۰۹۹۱XXXX۳۵ ۴۴۰۳۸۰۸۳۳۴۰ جاروشارژی
۱۵
رضا سلامات
اهواز ۰۹۳۶XXXX۴۵ ۴۴۰۳۹۰۵۴۱۲۳ جاروشارژی
۱۶
فرهاد فراهانی
تهران ۰۹۳۹XXXX۰۴ ۹۹۰۰۹۲۹۸۶۳۰ جاروشارژی
۱۷
.....
--- ۰۹۳۶XXXX۳۶ ۶۶۰۲۳۴۴۲۰۰۸ جاروشارژی
۱۸
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۰۲ ۴۴۰۳۶۷۵۹۶۱۷ جاروشارژی
۱۹
فرید عظیمی پور
نورآباد ممسنی ۰۹۱۷XXXX۸۸ ۹۹۰۰۹۶۳۱۹۸۷ آسیاب
۲۰
صبا یعقوبی
اراک ۰۹۱۸XXXX۶۸ ۳۳۰۰۱۷۶۷۳۵۸ آسیاب
۲۱
.....
--- ۰۹۳۷XXXX۶۵ ۴۴۰۳۴۴۵۵۰۲ آسیاب
۲۲
عباس سیدآبادی
سبزوار ۰۹۱۵XXXX۶۶ ۳۳۰۰۲۶۵۱۰۳۳ مخلوط کن
۲۳
علی اصغر زاده
تهران ۰۹۱۴XXXX۰۳ ۳۳۰۰۱۸۷۵۹۷۴ مخلوط کن
۲۴
یاسمن عبدی نژاد
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۳ ۵۵۰۸۳۴۱۳۲۰۹ مخلوط کن
۲۵
محدثه راهگل
کرمان ۰۹۲۲XXXX۲۵ ۵۵۰۸۲۷۷۳۴۱۲ مخلوط کن
۲۶
ایمان کردی
خمینی شهر ۰۹۰۳XXXX۰۰ ۴۴۰۳۶۷۹۵۸۷۰ مخلوط کن
۲۷
زهرا یوسفی
تهران ۰۹۱۰XXXX۹۸ ۳۳۰۰۲۷۲۵۰۰۲ مخلوط کن
۲۸
حسن اصغری
اسلامشهر ۰۹۳۶XXXX۸۸ ۴۴۰۳۹۴۴۲۶۷۹ سرویس غذاخوری
۲۹
فتح اله آروین مقدم
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۴۰ ۴۴۰۳۵۷۳۳۵۳۰ سرویس غذاخوری
۳۰
بهروز روانان
یاسوج ۰۹۹۳XXXX۹۳ ۴۴۰۳۸۵۷۵۹۴ سرویس غذاخوری
۳۱
مریم قربان وطن
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۲ ۵۵۰۸۳۴۲۰۸۰۹ سرویس غذاخوری
۳۲
محمد گودرزی
پاکدشت ۰۹۱۲XXXX۵۰ ۵۵۰۷۸۵۷۵۰۱۷ سرویس غذاخوری
۳۳
رحمان کرمی
خرمدره ۰۹۱۹XXXX۸۶ ۴۴۰۳۴۴۱۰۳۵۳ سرویس غذاخوری
۳۴
معصومه آجرلو
تهران ۰۹۳۵XXXX۰۷ ۳۳۰۰۲۳۴۳۵۷۵ سرویس غذاخوری
۳۵
.....
--- ۰۹۰۴XXXX۲۳ ۵۵۰۸۳۸۳۴۱۳۸ سرویس غذاخوری
۳۶
علی بابایی
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۴۰ ۳۳۰۰۲۷۲۵۳۶۸ سرویس غذاخوری
۳۷
خدام راد ترشابی
خاش ۰۹۱۵XXXX۴۵ ۶۶۰۲۳۷۰۵۳۴۷ سرویس غذاخوری
۳۸
زهرا صادقی
خمین ۰۹۹۲XXXX۷۸ ۴۴۰۳۲۳۷۸۹۱۹ سرویس غذاخوری
۳۹
محمد سعیدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۷ ۳۳۰۰۲۸۸۴۰۵۸ سرویس غذاخوری
۴۰
مهین صادق
فاروج ۰۹۱۵XXXX۳۱ ۵۵۰۷۸۵۶۱۵۴۷ سرویس غذاخوری
۴۱
ناصر لکوشی
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۵ ۵۵۰۸۳۵۲۴۱۴۲ سرویس غذاخوری
۴۲
هانیه احمدی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۰ ۳۳۰۰۲۷۷۱۱۵۲ سرویس غذاخوری
۴۳
زهرا زال
خورزوق ۰۹۱۶XXXX۶۵ ۴۴۰۳۴۶۵۰۹۴۷ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۴
سمیرا ابراهیمی
نجف آباد ۰۹۹۱XXXX۶۹ ۴۴۰۳۹۳۹۷۲۳۳ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۵
امیرمهدی رجبی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۸۸ ۴۴۰۳۶۷۵۵۷۲۲ سرویس غذاخوری
۴۶
حسن شاهدی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۰ ۴۴۰۳۷۳۴۶۰۰۹ پنج کاره و میوه خوری
۴۷
خدارحم بار احدزهی
خاش ۰۹۱۵XXXX۸۲ ۵۵۰۸۳۸۵۸۳۳۸ سرویس غذاخوری
۴۸
موسی حدادپور
زاهدان ۰۹۳۳XXXX۴۵ ۵۵۰۸۳۵۴۰۴۶۳ سرویس 18پارچه
۴۹
خدام راد ترشابی
خاش ۰۹۱۵XXXX۴۵ ۶۶۰۲۳۷۰۵۳۴۷ سرویس غذاخوری
۵۰
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۴۹ ۴۴۰۳۸۷۹۹۱۷۵ پنج کاره و آبمیوه گیری
۵۱
محمد محمدی زاده
بیرم ۰۹۱۶XXXX۴۲ ۴۴۰۳۸۱۵۲۵۳۶ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۲
مریم شرفی
فسا ۰۹۱۷XXXX۵۵ ۶۶۸۲۳۵۶۹۱۳۱۹ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۳
ابوذر لهراسبی
کازرون ۰۹۰۱XXXX۳۵ ۴۴۰۳۲۹۵۰۸۹۶ سرویس غذاخوری
۵۴
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۳۸ ۴۴۰۳۵۲۱۳۳۳۴ پنج کاره و میوه خوری
۵۵
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۰۶ ۴۴۰۳۶۳۰۲۵۲۹ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۶
محمد گروئی ساردو
کرمان ۰۹۱۴XXXX۳۸ ۵۵۰۸۳۸۷۹۰۹۱ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۷
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۸۹ ۴۴۰۳۹۶۵۹۳۶۷ سرویس غذاخوری
۵۸
زهرا علیزاده
بهشهر ۰۹۳۸XXXX۵۷ ۳۳۰۰۲۷۸۰۰۰۱ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۹
نرگس آبخو
بهشهر ۰۹۰۲XXXX۰۶ ۴۴۰۳۵۳۵۳۷۱۹ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۶۰
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۶۵ ۹۹۰۰۹۵۰۹۵۴۰ سرویس غذاخوری
۶۱
مجید کرمی
میناب ۰۹۱۷XXXX۷۸ ۲۲۰۴۲۶۵۵۶۸ هیتر
۶۲
ابراهیم قویدل
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۷۳ ۵۵۰۸۵۴۶۴۸۳۸ سرویس غذاخوری و آبمیوه گیری
۶۳
اسحاق رئیسی
منوجان ۰۹۱۷XXXX۹۲ ۴۴۰۳۸۱۰۷۶۸۶ پنج کاره و میوه خوری
۶۴
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۹۹ ۳۳۰۰۲۷۶۸۶۰۹ سرویس غذاخوری
برندگان دوره هفتاد و یک از تاریخ 1399/09/16 تا تاریخ 1399/09/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
زهرا شهریاری
اصفهان ۰۹۱۶XXXX۵۶ ۳۳۰۰۲۷۶۴۲۴۴ سرخ کن
۲
محمد یوسف رجبی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۳۶ ۵۵۰۸۵۶۳۳۲۸۱ سرخ کن
۳
حمیدرضا طاوسی
شهرکرد ۰۹۱۳XXXX۳۳ ۶۶۰۲۳۶۹۸۱۴۴ چای ساز
۴
رامین روح بیان
زنجان ۰۹۱۲XXXX۵۴ ۳۳۰۰۱۷۷۵۵۷۴ چای ساز
۵
ابوالفضل جوان
درگز ۰۹۱۵XXXX۵۵ ۴۴۰۸۴۱۷۴۱۹۴ چای ساز
۶
الهه فخری
ابوزید آباد ۰۹۱۳XXXX۴۳ ۶۶۰۲۳۴۲۹۶۳۳ ساندویچ ساز
۷
محمود احمداوقلی
گنبد کاووس ۰۹۳۶XXXX۰۱ ۸۸۰۰۰۳۲۲۶۵۵ ساندویچ ساز
۸
سمیرا سیف عسگری
قرچک ۰۹۰۱XXXX۹۶ ۵۵۰۸۳۵۳۹۶۱۲ ساندویچ ساز
۹
رفعت بیگری
زنجان ۰۹۱۰XXXX۲۶ ۴۴۰۳۹۴۷۹۷۰۲ ساندویچ ساز
۱۰
شهربانو نوشیروان
بابل ۰۹۱۱XXXX۲۵ ۶۶۰۲۴۰۵۳۶۶۵ جاروشارژی
۱۱
ناصر زینال زاده
خوی ۰۹۲۲XXXX۵۹ ۶۶۰۰۰۲۳۲۰۳۴ جاروشارژی
۱۲
زهرا حسینی
قم ۰۹۱۹XXXX۸۱ ۹۹۰۰۹۵۶۴۶۰۱ جاروشارژی
۱۳
علی علیزاده
بهارستان ۰۹۱۹XXXX۲۶ ۲۲۰۴۳۷۷۰۲۵۶ جاروشارژی
۱۴
فاطمه سالارپور
--- ۰۹۰۵XXXX۰۰ ۳۳۰۰۲۳۲۲۹۸۱ جاروشارژی
۱۵
فرید منصورزاده
دهلران ۰۹۹۱XXXX۰۷ ۴۴۰۳۸۲۲۴۰۷۳ جاروشارژی
۱۶
بهمن کیانی پور
پارس آباد ۰۹۱۴XXXX۰۱ ۳۳۰۰۲۷۸۴۳۲۰ آسیاب
۱۷
فرشته تهک
قوچان ۰۹۰۳XXXX۷۱ ۴۴۰۳۲۵۳۴۴۶۳ آسیاب
۱۸
مهدی خادمی
فریمان ۰۹۱۵XXXX۳۴ ۳۳۰۰۱۹۴۴۳۹۲ آسیاب
۱۹
سوسن شعبانی
شیروان ۰۹۳۸XXXX۴۰ ۴۴۰۳۸۹۹۵۷۶۸ مخلوط کن
۲۰
....
--- ۰۹۰۵XXXX۸۰ ۴۴۰۳۱۲۲۲۹۷۷ مخلوط کن
۲۱
حمیدرضا ابوالقاسمی
تهران ۰۹۳۵XXXX۷۸ ۲۲۰۴۳۲۸۵۱۶۰ مخلوط کن
۲۲
زینب محمودی
یزد ۰۹۲۲XXXX۱۴ ۴۴۰۳۴۹۱۹۳۱۳ مخلوط کن
۲۳
کبری امین سعیدی
دهلران ۰۹۰۵XXXX۶ ۴۴۰۲۸۰۸۴۹۰۲ مخلوط کن
۲۴
عثمان گرگانلی
مراوه تپه ۰۹۱۱XXXX۱۷ ۳۳۰۰۲۶۵۵۷۷۸ مخلوط کن
۲۵
هستی آروین مقدم
یاسوج ۰۹۹۰XXXX۴۰ ۴۴۰۳۸۵۵۴۱۲۶ سرویس غذاخوری
۲۶
عادل ناصری
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۵۸ ۳۳۰۰۲۶۲۶۴۶۶ سرویس غذاخوری
۲۷
زهرا شکوه
شیراز ۰۹۳۰XXXX۱۸ ۹۹۰۰۹۶۵۳۱۶۹ سرویس غذاخوری
۲۸
هادی مهدی پور
کرمان ۰۹۱۶XXXX۵۴ ۶۶۰۲۴۳۱۸۶۱۲ سرویس غذاخوری
۲۹
محبوبه جعفری
اسفراین ۰۹۹۰XXXX۴۸ ۴۴۰۳۷۶۰۴۸۳۳ سرویس غذاخوری
۳۰
حوا پرستار
هرمز ۰۹۰۴XXXX۲۱ ۴۴۰۳۴۰۷۱۷۸۰ سرویس غذاخوری
۳۱
مریم عباسی
اصفهان ۰۹۹۱XXXX۸۶ ۴۴۰۳۷۹۷۳۴۴۷ سرویس غذاخوری
۳۲
مینا احدی
گلستان ۰۹۹۲XXXX۹۸ ۴۴۰۳۸۱۶۸۹۳۸ سرویس غذاخوری
۳۳
کرم صمصامی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۰۷ ۴۴۰۳۷۵۰۶۵۸۰ سرویس غذاخوری
۳۴
حسین احمدی
ایلام ۰۹۳۳XXXX۸۸ ۴۴۰۴۴۲۲۴۳۲۳ سرویس غذاخوری
۳۵
.....
--- ۰۹۱۶XXXX۹۸ ۴۴۰۳۵۱۴۹۹۱۲ سرویس غذاخوری
۳۶
پریسا طاهری
همدان ۰۹۹۱XXXX۷۳ ۵۵۰۸۳۶۰۸۸۷۱ سرویس غذاخوری
۳۷
فاطمه مردی
نسیم شهر ۰۹۳۰XXXX۰۸ ۵۵۰۷۳۹۹۸۰۷۸ سرویس غذاخوری
۳۸