کنسانتره انار
کنسانتره انار
کنسانتره انار
کنسانتره انار
کنسانتره انار
کنسانتره انار
  • 2.9-3.3PH
  • 7-8Acidity
  • 0.7-0.9Color
  • 1 ± 65 BX
کنسانتره انار

کنسانتره انار

غیراسپتیک تهیه شده از :100% میوه طبیعی
اطلاعات بیشتر »